Zasady prawa firmowego

Zasady prawa firmowego uregulowane są głównie w Kodeksie Cywilnym. Znajduje się tam, bowiem ogólna regulacja dotycząca przedsiębiorców i ich oznaczeń. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o firmy spółek osobowych i kapitałowych, to szczegółowe zasady ich tworzenia znajdziemy także w Kodeksie spółek handlowych.

Pierwszą zasadą jest zasada prawdziwości. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jej działalności, miejsca jej prowadzenia czy źródeł zaopatrzenia przedsiębiorcy. Wyliczenie to ma charakter przykładowy(wskazuje na to zwrot: „w szczególności”), a więc wszystkie informacje znajdujące się w firmie muszą być prawdziwe.

Kolejna zasada to zasada wyłączności. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, działających na tym samym rynku. Rynek możemy pojmować w sensie terytorialnym, a więc nie może być takich samych firm w jednej miejscowości, jak też w sensie przedmiotowym, a więc nie może być przedsiębiorców, zajmujących się podobną działalnością i posługujących się taką samą firmą. Możliwa jest jednak następująca sytuacja: w tej samej miejscowości jeden przedsiębiorca prowadzi działalność związaną np. ze sprzedażą perfum, a drugi prowadzi działalność związaną z organizacją imprez turystycznych i posługują się taką samą firmą. Jednak pamiętać należy, że ostateczna decyzja co do firmy należy do organu rejestrującego działalność gospodarczą.

Następna zasada to zasada ciągłości, która wyraża sytuację, w których można zachować dotychczasową firmę, mimo iż, zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę firmy. Sytuacje te, to: a) przekształcenie osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki osobowej – mogą one zachować firmę, z wyjątkiem określenia formy prawnej, jeśli uległa zmianie, b) utrata członkostwa w spółce przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w spółce – nazwisko to można zachować w firmie, jeśli wspólnik wyrazi na to pisemną zgodę, a w razie jego śmierci wyrażą pisemną zgodę : jego małżonek i dzieci, c) kontynuowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną, która jest następcą prawnym.

Zasada jawności to zasada, wyrażająca obowiązek ujawnienia firmy we właściwym rejestrze. Firma osoby fizycznej uwidaczniana jest w CEiDG, natomiast osoby prawnej w KRS. Ujawnienia wymaga również zamiana firmy, wiąże się to bowiem z zasadą prawdziwości.

Polecane

Najnowsze