Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna  to udzielenie zamówienia za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie  danych bezpośrednio. Zamawiający może wówczas udzielić zamówienia w trybie licytacji  zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Wszczęcie postępowania w dodrze licytacji  elektronicznej  zamieszcza się ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , na stronie internetowej oraz  na stronie gdzie będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie o licytacji stanowi dla przedsiębiorcy informację o czasie jej rozpoczęcia i zakończenia, warunkach uczestnictwa oraz opis techniczny  zamawianego towaru. Składanie wniosków o dopuszczenie  do udziału w licytacji  elektronicznej nie  może być krótszy niż 7 dni  od dnia  ogłoszenia. Aby wziąć udział w licytacji  należy  spełnić określone warunki  stawiane przez Zamawiającego, oprócz tych tradycyjnych  warunków mogą pojawiać się również wymagania techniczne. Firmy które spełniają określone warunki   zostają zaproszone do udziału w licytacji  wówczas otrzymują również  niezbędne informacje potrzebne do zalogowania się  dla celów licytacji. Otwarcie licytacji następuje  nie wcześniej niż 5 dni od momentu przekazania zainteresowanym zaproszenia. Czas trwania licytacji od momentu otwarcia do zamknięcia  poprzedza komunikacja przez Internet miedzy Zamawiającym  a Wykonawcą, umożliwiają to specjalne formularze   należące do  części systemu informatycznego  za pomocą których   prowadzona jest licytacja. W momencie zalogowania do systemu elektronicznej licytacji wszyscy Zamawiający są widoczni w tym przypadku mamy  dwie formy   otwarcia licytacji  jedną z nich jest oświadczenie  organizatora że licytacja jest otwarta i można składać oferty , natomiast drugi  nie wymaga już oświadczenia licytacja rozpoczyna się o określonej godzinie . Zamknięcie licytacji następuje wówczas gody Zamawiający złoży najkorzystniejsza ofertę, lub sztywno określona godzina zakończenia .Po zakończeniu licytacji podaje się jaka oferta została wybrana.

Polecane

Najnowsze