Likwidacja stowarzyszenia

Likwidacja stowarzyszenia

Ze zrozumiałych przyczyn ustawa nie poświęca zbyt wiele uwagi przyczynom samorozwiązania stowarzyszenia, co wiąże się w sposób oczywisty wolnością obywatelską, która przejawia się zarówno w możliwości, w zasadzie nieskrępowanego ich zakładania, jak i w nieskrępowanej możliwości ich rozwiązania. Samorozwiązanie stowarzyszenia nie może odbywać się jednak w sposób dowolny, ale musi zostać podporządkowane określonym w statucie regułom (które stanowią jego obligatoryjny element zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9) z uwagi na spełnianie przez stowarzyszenia funkcji publicznych. Rozwiązanie stowarzyszenia, zarówno jeśli chodzi o samorozwiązanie jak i rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd, oznacza zakończenie wszelkiej prowadzonej przez nie działalności. Często trzeba jednak uregulować jeszcze kwestie majątku stowarzyszenia, w tym jego wierzytelności, a także kwestie związane z różnorodnymi roszczeniami wobec niego. Następuje to w procesie tzw. likwidacji stowarzyszenia, którym zajmuje się likwidator, przy czym jego działania rozciągają się jedynie na sprawy majątkowe byłego stowarzyszenia, nie zaś na kwestie merytoryczne.

Charakter działalności likwidatora.

Likwidator działa w imieniu własnym, a nie w imieniu stowarzyszenia, pełniąc tym samym funkcję osoby zaufania publicznego. Podlega on kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa, zarówno cywilnego jak i karnego, w swej działalności. Obowiązki jakie ciążą na likwidatorach stowarzyszenia są identyczne bez względu na sposób powołania ich do sprawowania tej funkcji.

Kwestie związane z majątkiem likwidowanego stowarzyszenia.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel oznaczony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka sąd, przy czym cel społeczny wskazany przez sąd powinien nawiązywać do celów działania zlikwidowanego stowarzyszenia. Zgodnie z art. 39 Prawa o stowarzyszeniach, koszty likwidacji pokrywa się z majątku zlikwidowanego stowarzyszenia. W kosztach tych mieszczą się także obciążenia związane z wynagrodzeniem likwidatora (likwidatorów), o czym jednak ustawa expressis verbis nie wspomina.

Polecane

Najnowsze