Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – warunki i tryb wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – podstawy wydania.

Nakaz zapłaty, zgodnie z art. 498 kpc wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego. A zatem w każdej sprawie o zapłatę określonej sumy pieniężnej dopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty, bez względu na wysokość świadczenia, a także tytuł prawny jako podstawę roszczenia (np. z tytułu umowy o dzieło, z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych etc.) W sytuacji, gdy tylko niektóre z roszczeń zawartych w pozwie nadają się do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, co do pozostałych roszczeń należy odmówić wydania nakazu zapłaty i rozpoznać je co do zasady w postępowaniu zwykłym.

Nakaz zapłaty stanowi orzeczenie sądowe uwzględniające powództwo o zasądzenie świadczenia. Zgodnie z art. 3531 kpc do nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym, stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, przede wszystkim przepisy dotyczące prawomocności wyroków.

W art. 499 kpc wskazano enumeratywnie przesłanki negatywne, uniemożliwiające wydanie nakazy zapłaty. Zgodnie z wyżej powołanym przepisem, nakaz zapłaty nie może być wydany, gdy:

1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,

2. przytoczone okoliczności (uzasadniające roszczenie) budzą wątpliwości,

3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego (w przypadku gdy pozwany dłużnik jest jednocześnie wierzycielem powoda z innego tytułu prawnego),

4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W razie zaistnienia jednej z w/w przesłanek, sprawa o zasądzenie świadczenia pieniężnego będzie rozpoznania na zasadach przewidzianych w postępowaniu zwykłym albo w jednym z postępowań odrębnych np. w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Warunki i tryb wniesienia sprzeciwu.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie powoda w całości wraz z kosztami postępowania albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu (art. 503 § 1 i § 2 kpc.)

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin do wniesienia sprzeciwu, który wynosi dwa tygodnie, albowiem sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu i wówczas nakaz zapłaty po upływie określonego czasu uprawomocnia się. Oznacza to, iż może on stanowić, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, tytuł egzekucyjny będący podstawą do wszczęcia egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego.

Sprzeciw należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W sprzeciwie pozwany zobowiązany jest wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części (np. do określonej kwoty), a także podać wszelkie wnioski i zarzuty przeciwko żądaniom powoda. Ważne jest, aby pozwany, w miarę możliwości podał wszystkie wnioski i zarzuty, gdyż późniejsze zgłaszanie wniosków będzie możliwe tylko wówczas, gdy pozwany wykaże, że nie mógł ich powołać wcześniej, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Zasadniczym wnioskiem, który powinien zgłosić pozwany w sprzeciwie, jest wniosek o oddalenie powództwa, na podstawie którego został wydany nakaz zapłaty.

Ponadto pozwany w sprzeciwie musi uzasadnić zgłoszone wnioski i zarzuty, a także przedstawić dowody na poparcie swojego stanowiska. Dodatkowo pozwany powinien zgłosić wniosek dotyczący zwrotu kosztów procesu, a także kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego).

Prawidłowo złożony sprzeciw tzn. w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia, a także wolny od innych braków formalnych np. brak załączników, brak pełnomocnictwa, powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a sąd wyznacza rozprawę w celu rozpoznania sprawy. Sąd wyrokiem rozstrzyga zasadność żądania powoda, a w przypadku gdy powództwo, na skutek wniesienia sprzeciwu okazało się bezzasadne, ze względu na istnienie okoliczności, na które powołał się w sprzeciwie pozwany, sąd uchyla nakaz zapłaty.

W niektórych rodzajach spraw, także ze względu na wartość przedmiotu sporu, pozew, a także sprzeciw od nakazu zapłaty wydanym na skutek wniesienia tego pozwu, należy wnieść do sądu na urzędowym formularzu, dostępnym w budynkach sądów, urzędów gmin a także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Polecane

Najnowsze