Nawiązanie stosunku pracy z młodocianym

Nawiązanie stosunku pracy z młodocianym

Młodocianym jest osoba miedzy 16 a 18 rokiem życia. Ustawodawca dzieli osoby te na młodocianych posiadających kwalifikacje zawodowe i osoby kwalifikacji takich nieposiadających. W stosunku do tych pierwszych zawarta może być umowa o pracę, a w stosunku do młodocianych nieposiadających kwalifikacji możliwe jest zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego. By młodociany został zatrudniony musi mieć ukończone, co najmniej gimnazjum, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Młodociany może być zatrudniony na umowę o pracę w celu wykonywania prac lekkich. Praca taka nie może zagrażać życiu, zdrowiu, rozwojowi psychofizycznemu, nie może tez utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz prac lekkich pracodawca ustala w regulaminie pracy. Pracodawca jest też zobligowany do zapoznania pracownika z tym wykazem. Kodeks pracy zawiera delegację dla Ministra właściwego do spraw pracy, w zakresie ustalenia warunków zatrudniania innych jeszcze grup młodych osób. W 2002 roku wydano Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. ( Dz.U. 02.214.1808). Rozporządzenie to wyróżnia 3 grupy osób. W stosunku do młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum możliwe jest zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wymogi, jakie muszą być spełnione to: wniosek przedstawiciela ustawowego osoby młodocianej, zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podobna sytuacja przedstawia się w stosunku do osoby, która nie ma 16 lat i nie ukończyła gimnazjum. Z tym, że przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę. Podobne wymogi stawiane są osobie, która nie ma 16 lat, a ukończyła gimnazjum (oprócz wymogu wniosku – tylko zgoda przedstawiciela ustawowego, nie jest też konieczne wydanie zezwolenie przez dyrektora gimnazjum). Jednak osoba taka może zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Warto zaznaczyć, że przepisy rozporządzenia nie naruszają zakazu z kodeksu pracy, mówiącego o niemożności zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 roku życia, bowiem przepisy te mają charakter wyjątkowy. Istnieje też możliwość zatrudnienia dziecka, które nie ma 16 lat. Jest to dopuszczalne tylko na rzecz podmiotu prowadzącego działalność m.in: kulturalną, artystyczną, sportową. W tej sytuacji konieczne jest jednak wydanie zezwolenia inspektora pracy.

Polecane

Najnowsze