Niezawinione przez pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Niezawinione przez pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez winy pracownika

Długotrwała nieobecność pracownika w pracy jest dla pracodawcy dużym obciążeniem. Stanowisko pracy jest zajęte, a mimo to pracodawca nie ma korzyści z pracy świadczonej przez pracownika. Przyczyny nieobecności często nie są wynikiem złej woli pracownika, jednak pracodawca ma obowiązek dbać o zakład pracy i długotrwale nieobecny pracownik musi liczyć się z konsekwencjami swojej absencji. Zgodnie z artykułem 53 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące– gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Drugą sytuacją, w której możliwe jest rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn, trwająca dłużej niż miesiąc.

Ustawodawca wprowadza szereg ograniczeń możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przede wszystkim pracodawca traci uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenie w przypadku stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Ponadto rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem– w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, a także pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego i pracownikowi -ojcu korzystającemu z urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy lub pracownika i reprezentująca ich zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy albo jeżeli pracownica lub pracownik byli zatrudnienia na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Ponieważ w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności brak jest winy pracownika, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. Nie ma jednak obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika, ponieważ najczęściej pracodawca znalazł kolejnego pracownika na dane stanowisko lub zreorganizował pracę w zakładzie, tak aby uniknąć negatywnych skutków długotrwałej nieobecności pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik ma dużo bardziej ograniczone możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ustawodawca przewiduje, iż pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe lub jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy, których naruszenie może być podstawą rozwiązania umowy, zgodnie z artykułem 94 Kodeksu pracy należy w szczególności: zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, organizowanie pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, organizowanie pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, zapewnianie bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenie, ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników, stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

Aby móc rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, pracownik musi sporządzić pisemne oświadczenie. Musi ono zawierać skonkretyzowaną przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Nie jest wystarczającym samo ogólne stwierdzenie, że dokonywano naruszeń podstawowych obowiązków pracodawcy, lecz konieczne jest opisanie charakteru tych naruszeń. Przyczyna musi być, podobnie jak przyczyna podawana przez pracodawcą, uzasadniająca i zasadna, w innym przypadku może stać się dla pracodawcy podstawą odwołania do sądu pracy.

Polecane

Najnowsze