Obowiązki ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia majątkowego

Obowiązki ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia majątkowego

1. Obowiązki związane z zawarciem umowy:

Umowa ubezpieczenia jest umową, którą z reguły zawiera się przy pomocy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel, jak wskazuje art. 807 k.c. , nie może co do zasady stosować OWU, których postanowienia są sprzeczne z przepisami. Różnicę między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy umowa została zawarta w drodze negocjacji. Umowa ubezpieczenia może być zawarta z ubezpieczającym, który nie jest ubezpieczonym, a więc na rzecz osoby trzeciej, np. ojciec ( ubezpieczający) ubezpiecza syna (ubezpieczony). Wtedy ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

2. Obowiązki dotyczące obowiązywania umowy:

W razie zmiany OWU, ubezpieczyciel ma obowiązek doręczenia zmian ubezpieczającemu. Zmiany wiążą ubezpieczającego, jeśli nie wypowie on umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

3. Obowiązki związane ze świadczeniem: Podstawowym obowiązkiem jest wypłata świadczenia określonego w umowie w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Wysokość świadczenia jest proporcjonalna do wysokości szkody i sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie trzydziestodniowym. Np. jeśli zostało zalane mieszkanie i ubezpieczyciel ustali, że naprawa danego sprzętu kosztuje 200zł, a ubezpieczający za naprawę zapłaci 300 zł to bezsporną kwotą jest 200 zł. – wypłacane od razu, natomiast resztę kwoty dopiero po udowodnieniu przez ubezpieczającego rzeczywistego kosztu naprawy. Ubezpieczyciel obowiązany jest również, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków użytych przez ubezpieczającego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Polecane

Najnowsze