Ogólne warunki pisma procesowego w postępowaniu cywilnym

Ogólne warunki pisma procesowego w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe to pisma składane przez uczestników postępowania poza rozprawą do sądu. Pisma procesowe mogą być zwykłe to znaczy, że muszą spełniać warunki określone w przepisie art. 126 k.p.c. oraz mogą być kwalifikowane to znaczy, że muszą spełniać warunki określone w przepisie art. 126 k.p.c i w innych wskazanych przepisach np. pozew (musi spełniać warunki przewidziane w przepisie art. 126 k.p.c. i art. 187 k.p.c.) apelacja (musi spełniać warunki przewidziane w przepisie art. 126 k.p.c. i art. 368 k.p.c.).

Zgodnie z przepisem art. 126 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Określenie strony jako A. Kowalska jest niewystarczające. Należy wskazać imię i nazwisko.
  2. oznaczenie rodzaju pisma np. pozew, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Pismo powinno zawierać jego osnowę, która jest jego treścią. Zgodnie z omawianym przepisem pismo musi zawierać wniosek lub oświadczenie od podmiotu, od którego dane pismo pochodzi. Zawarte w piśmie oświadczenie powinno być poparte dowodami, albowiem to na wnoszącym pismo ciąży co do zasady (z wyjątkami, np. art. 253 zd. 2 KPC) obowiązek wskazania dowodów pozwalających na stwierdzenie prawdziwości podniesionych oświadczeń (A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1-729 Tom I. Warszawa 2013).
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis musi dostatecznie identyfikować osobę, która go złożyła. Podpis może być skrócony. Jednakże parafa nie może zostać uznana za podpis. Warto pamiętać, że za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
  5. wymienienie załączników np. odpis pisma i dowód opłaty sądowej.

Jednakże, gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać:

  1. oznaczenie przedmiotu sporu.
  2. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
  3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Należy podać dane powoda. Nie trzeba podawać danych pozwanego. Natomiast, dla przyśpieszenia postępowania w związku z trudnościami ustalania  wyżej wskazanych numerów przez sądy, przed którymi sprawy się toczą, warto wskazać je, jeżeli są one powodowi znane.

Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt np. I C 547/13.

Polecane

Najnowsze