Odrzucenie pozwu

Odrzucenie pozwu

Przyczyny odrzucenia pozwu wymienia art. 199 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Są to:

1. Niedopuszczalność drogi sadowej

2. Lis pendens, a więc zawisłość sporu – kiedy o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku.

3. Res iudicata – sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona.

4. Brak zdolności sądowej jednej ze stron. Zdolność sądowa to możność do występowania w procesie jako strona. Posiada ją każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemnąca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną przyznaną przez przepisy. Zgodnie z tym, stroną nie może być np. spółka cywilna, gdyż jest to tylko umowa pomiędzy wspólnikami i nie tworzy podmiotu.

5. Brak zdolności procesowej powoda, jeśli nie działa za niego przedstawiciel ustawowy. Zdolność procesowa to zdolność do podejmowania samodzielnie czynności w procesie. Związana jest ze zdolnością do czynności prawnych. Osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych posiada pełną zdolność procesową, natomiast osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową tylko w zakresie tych spraw, które może załatwiać w ramach swojej zdolności do czynności prawnych.

6. Braki w składzie organów jednostki organizacyjnej, będącej powodem, uniemożliwiają jej działanie.

Z powodu przesłanek opisanych w punktach: 4,5,6 sąd odrzuca pozew dopiero, gdy brak nie zostanie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.

Polecane

Najnowsze