Okres próbny w ustawie o kierujących pojazdami

Okres próbny w ustawie o kierujących pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami w art. 139 pkt 2 stanowi, że przepisy art. 91-95 tej ustawy ( regulujące okres próbny) wchodzą w życie 1 stycznia 2013, tak więc będą one miały zastosowanie do stanów powstałych w tej lub po tej dacie czyli do osób które uzyskają prawo jazdy wraz z rozpoczęciem 2013 roku. Jednocześnie wraz z wejściem w życie wyżej wymienionych przepisów z porządku prawnego zniknie art 140 ustawy- Prawo o ruchu drogowym uchylony przez ustawę o kierujących pojazdami. Przepis art. 140 ust 1 pkt 3 stanowi: „Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie:

(…)

3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa

jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja

o cofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego

Policji;…”

Przepis ten obecnie różnicuje sytuację kierowców którzy dopiero co uzyskali prawo jazdy i kierowców posiadających je dłużej niż rok, gdyż limit 20 punktów, których przekroczenie skutkuje cofnięciem uprawnień ich nie dotyczy.

Wg ustawy o kierujących pojazdami okres próbny ma trwać 2 lata, przy czym nie jest on jednolity. Został podzielony na krótsze okresy charakteryzujące się różnym rozłożeniem praw i obowiązków.

Podstawowy okres to ten od uzyskania uprawnień do końca drugiego roku od ich nabycia. W tym czasie posiadacz prawo jazdy może popełnić tylko jedno wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w okresie tych dwóch lat mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu. Drugie wykroczenie skutkuje przedłużeniem okresu próbnego o kolejne 2 lata (art 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami). W dodatku starosta będzie musiał decyzją administracyjną skierować kierowcę na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony za opłatą przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Zgodnie z art. 100 ust. 2 w/w ustawy:

„Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) skutków wypadków drogowych;

2) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.”

Trzecie wykroczenie popełnione w okresie próbnym (czyli 4 lat, gdyż po dwóch wykroczeniach zostanie on przedłużony) skutkować będzie cofnięciem prawa jazdy:

„Art. 103. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:

(…)

3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;”

Zielony listek

Spodziewany od wielu lat „zielony listek” w końcu stanie się obligatoryjnym elementem pojazdu prowadzonego przez początkującego kierowcę. Można się zastanawiać czy rozwiązanie to jest słuszne i logiczne zważywszy, że w obecnych realiach wielu nowych kierowców współkorzysta z pojazdu wraz z tymi, którzy posiadają prawo jazdy od wielu lat (np. dzieci korzystają z samochodu rodziców). Ustawodawca nakazuje oznaczyć zielonym listkiem samochód zarówno z tyłu i z przodu, zaś samo oznaczenia opisuje jako okrągłą nalepkę barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Nakaz używania tego znaku został ograniczony do 8 miesięcy od uzyskania uprawnień.

Ograniczenie prędkości

Przez taki sam czas ( 8 miesięcy) nowi kierowcy będą musieli uważać na prędkość. Ustawodawca wprowadza ograniczenia (art. 91 ust.3 pkt 1):

50 km/h w terenie zabudowanym (zarówno w nocy jak i w dzień)

80 km/h poza obszarem zabudowanym ( chodzi tu o drogi ekspresowe jednojezdniowe oraz drogi dwujezdniowe co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu, przy czym maksymalna prędkość dla pozostałych kierowców to 100 km/h oraz o pozostałe drogi, na których maksymalna prędkość dla pozostałych kierowców to 90 km/h)

100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej przy czym dla pozostałych kierowców prędkość ta wynosi 140 i 120 km/h

Wydaje się, że szczególnie w tym ostatnim przypadku maksymalna prędkość w okresie próby może być zbyt niska, a jej stosowanie może powodować niebezpieczeństwo na autostradzie.

Ograniczenia dotyczące działalności zarobkowej i gospodarczej

Okres pierwszych 8 miesięcy wiąże się również z ograniczeniami w zakresie działalności zarobkowej i gospodarczej. Art. 91 ust. 3 pkt 3 i 4 stanowią: „W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

(…)

3)podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4)osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.”

Dodatkowe szkolenia

Między 4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kierowca powinien odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 91 ust. 2 pkt 1 lit. a ) oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym organizowane przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Oba wyżej wymienione kursy są obowiązkowe dla każdego nowego kierowcy, który musi przedstawić staroście zaświadczenia o ich ukończeniu  przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. (art. 91 ust. 2 pkt 2). Niedochowanie tego obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. a i b)

Art. 93 ust 2 stanowi: „Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie zajęć o charakterze teoretycznym, trwających 2 godziny, i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematyki wypadków drogowych;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.”

Art. 94 ust. 2 stanowi: „Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, trwających 1 godzinę, i ma na celu:

1) uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości;

2) kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej.

Polecane

Najnowsze