Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Tytuł wykonawczy  jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji  , wystawiony jest  przez dokument  urzędowy  stwierdzający  istnienie  i wymagalność obowiązku który wynika z tytułu wykonawczego .Elementami tytułu wykonawczego są w myśl art. 27 u.p.e.a:

– oznaczenie wierzyciela;
– wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację;
– treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej – także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;
– wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;
– wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
– wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
– datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
– pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu;
– pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
– klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej;
– wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
– datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.

Tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym  koniecznym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji . Nie jest on decyzją ani postanowieniem . W myśl art. 32 u .p.e.a  organ egzekucyjny  ma obowiązek doręczyć zobowiązanemu tytuł wykonawczy  który  zawiera pouczenie o możliwości  wniesienia  w terminie 7 dni  do organu  egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Odpis tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej i zawierającego stosowne pouczenie zostaje doręczony zobowiązanemu, co ten potwierdza datą i podpisem.

Zgodnie z art. 26 §5 pkt 1 u .p .e.awszczęcia egzekucji  następuje z chwilą doręczenia zobowiązanemu   tytułu wykonawczego .

O wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zastosowaniu środków przymusu zobowiązany winien zostać poinformowany bezpośrednio przez ten organ, a nie przez pełnomocnika. Zobowiązany, chcąc skorzystać z pomocy prawnej – do czego została powołana instytucja pełnomocnika – może upoważnić pełnomocnika do wnoszenia środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie w celu ochrony swych praw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Polecane

Najnowsze