Europejska karta broni palnej oraz posiadanie broni palnej w Polsce

Europejska karta broni palnej oraz posiadanie broni palnej w Polsce

Czym jest Europejska karta broni palnej oraz jakie są zasady jej otrzymania? Jakie zasady obowiązują przy chęci posiadania broni palnej w Polsce? Te kwestie reguluje ustawa o broni i amunicji.

Definicja broni palnej. Posiadanie broni palnej w Polsce

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.

Aby posiadać w Polsce broń palną i amunicję do niej (z pewnymi wyjątkami) należy mieć pozwolenie na broń, które wydaje komendant wojewódzki policji.

W Jakich przypadkach nie wymaga się pozwolenia na broń w Polsce?

Jakie to wyjątki?

 • gromadzenie broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
 • używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;
 • używanie broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej
 • dysponowanie bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów (o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej)
 • dysponowanie bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych
 • posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych
 • posiadanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA
 • posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego
 • posiadanie broni pneumatycznej
 • posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni
 • posiadanie broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm

Należy pamiętać, że pozwolenie na broń, wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń, wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową.

Jakie są inne zasady posiadania broni w Polsce?

Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez komendanta wojewódzkiego policji.

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu (np. broń biała, broń cięciwowa) można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez komendanta powiatowego policji.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez komendanta powiatowego policji.

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

Pozwolenie na broń w Polsce. W jakich celach się je wydaje?

Ustawa o broni i amunicji określa, że policja wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

W jakich celach w szczególności wydaje się pozwolenie na broń w Polsce?

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób i mienia
 • łowieckich
 • sportowych
 • rekonstrukcji historycznych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

Policja może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

Warto dodać, że zabronione jest noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu policji. Noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni.

Zasady wydawania pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (z zastrzeżeniem, że na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
 • z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Polski
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia)

Warto zaznaczyć, że osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, musi zdać egzamin przed komisją powołaną przez policję, ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Należy także dodać, że posiadacz broni w przypadku jej utraty musi niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni) zawiadomić o tym policję.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń (lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń) musi w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie (w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu) organ policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Przechowywanie i transport broni

Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa (pod warunkiem że broń i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia). Należy tutaj podkreślić, że zakazane jest przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby inne niż specjalnie do tego upoważnione.

Europejska karta broni palnej

Aby przewozić broń palną w krajach UE, potrzebna jest Europejska karta broni palnej. Jest ona imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wniosek o wydanie Europejskiej karty broni palnej

Na wniosek osoby posiadającej broń palną, policja może wydać Europejską kartę broni palnej na okres do 5 lat. Po upływie tego czasu, jej ważność może być przedłużona.

Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.

Inne zasady przewożenia broni przez granice

Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli Polski, wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekraczanie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, tworzy obowiązek pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi policji.

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na broń, muszą niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także (w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Polski), wystąpić do właściwego organu policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich, wymaga zgody właściwego organu policji. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku wydania Europejskiej karty broni palnej, która uprawnia do wwozu broni na terytorium państw członkowskich UE.

Przerabianie broni

Należy podkreślić, że zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczególności przerabianie broni przystosowanej wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami obezwładniającymi lub do amunicji ślepej, dostosowujące ją do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego. Przeróbki broni, uważa się za wyrób broni.

Polecane

Najnowsze