Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego

Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego

Ustawodawca dokonał podziału transportu międzynarodowego na przemieszczenie towarów i przemieszczenie osób m.in środkami transportu morskiego, lotniczego bądź kolejowego. W przypadku przemieszczenia towarów z transportem międzynarodowym mamy do czynienia, gdy:

• transport rozpoczyna się w Polsce, a kończy w kraju znajdującym się poza terytorium Wspólnoty (państwie trzecim);

• transport rozpoczyna się poza terytorium Wspólnoty, a kończy się w Polsce;

• transport rozpoczyna się i kończy w państwach trzecich, ale w pewnej części przebiega przez terytorium Polski;

• transport rozpoczyna się w państwie członkowskich Unii Europejskiej innym niż Polska, a kończy w państwie trzecim, bądź rozpoczyna się w państwie trzecim a kończy w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska. W obu wskazanych przypadkach w część trasy transportu musi przebiegać przez terytorium kraju.

Z transportem międzynarodowym w przypadku przemieszczenia osób mamy do czynienia, gdy:

• przemieszczenie rozpoczyna się na terytorium kraju (Polski), a kończy poza terytorium kraju (Polski);

• przemieszczenie rozpoczyna się poza terytorium Polski, a kończy na terytorium kraju;

• jeżeli miejscem rozpoczęcia i zakończeniem przemieszczenia są kraje nie będące terytorium kraju, ale część trasy przebiega przez terytorium Polski.

 

Również w przypadku pośrednictwa i spedycji międzynarodowej dotyczącej przemieszczenia osób i towarów mamy do czynienia z transportem międzynarodowym.

Usługi transportu międzynarodowego zostały szczególnie uprzywilejowane. W art. 83 ust. 1 pkt 23 zostały wymienione jako szczególne przypadki stosowania stawki VAT 0%. Możliwość zastosowania wskazanej stawki VTA wymaga jednak spełnienia warunku odpowiedniego udokumentowania, potwierdzenia świadczenia wskazanych transakcji. W odniesieniu do transportu towarów dokonywanego przez przewoźnika bądź spedytora zastosowanie znajduje list przewozowy lub dokument spedycyjny, bądź inny dokumenty jednoznacznie stwierdzający, że w wyniku transportu z miejsca jego rozpoczęcia do miejsca przeznaczenia towaru nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Koniecznym również posiadanie faktury wystawionej przez przewoźnika/spedytora. W transporcie towarów importowanych oprócz wskazanych powyżej dokumentów, konieczne jest również posiadanie potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, stwierdzający wliczenie wartości usługi do podstawy opodatkowania. W celu zastosowania stawki VAT 0% w przypadku towarów transportowanych przez eksporterów niezbędnym jest posiadanie dowodu wywozu towarów. Minimalne informacje, jakie powinien zawierać to: dane dotyczące eksportera towarów, określenie towaru i jego ilości oraz potwierdzenie wywozu przez urząd celny. W przypadku transportu międzynarodowego osób za dokumenty potwierdzające świadczenie usługi uznaje się bilet wystawiony przez przewoźnika na określonego pasażera.

Polecane

Najnowsze