Podatek od darowizny, podstawowe informacje

Podatek od darowizny, podstawowe informacje

Powstanie obowiązku podatkowego

Podatnikami podatku od darowizny są wyłącznie osoby fizyczne, i to na nich ciąży obowiązek złożenia odpowiedniego zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa otrzymanych dóbr lub wartości pieniężnych.

Grupy zwolnień podatkowych

Dla każdej grupy osób ustawodawca przewidział odpowiedni próg zwolnień przedmiotowych, wynikających z wartości otrzymanych rzeczy.

W przedmiocie podatku od darowizny rozpoznajemy cztery grupy podatkowe:

GRUPA „0” – zaliczają się do nich osoby najbliższe, i niezależnie od wartości otrzymanej darowizny od tych osób przysługuje nam całkowite zwolnienie podatkowe pod warunkiem spełnienia wymagania jakim jest zgłoszenie na odpowiednim druku otrzymanej darowizny w terminie 6 miesięcy.

I GRUPA PODATKOWA tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięciowie, synową, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie od tej grupy przysługuje zwolnienie od podatku w przypadku otrzymania darowizny do kwoty 9 637 zł w przeciągu ostatnich 5 lat

II GRUPA PODATKOWA tj. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych tutaj mamy do czynienia ze zwolnieniem w przypadku otrzymania darowizny w przeciągu ostatnich 5 lat kwoty do 7 276 zł

III GRUPA PODATKOWA tj. inni nabywcy kwota do 4 902 zł

Darowizny przekraczające powyższe kwoty winny być ujawnione w postaci złożenia deklaracji podatkowej, na podstawie której organ podatkowy obliczy należny podatek.

Polecane

Najnowsze