Zaciągamy zobowiązanie wekslowe

Zaciągamy zobowiązanie wekslowe

Forma weksla własnego

Zgodnie z art. 101 pr. weksl. weksel własny powinien zawierać:

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono (nazwa ta musi być umieszczona w treści dokumentu, najczęściej jest to tytuł co pełni także rolę informacyjną dla osoby go podpisującej. Jednak nie jest to wymóg, wymogiem jest aby nazwa weksel pojawiła się w treści zobowiązania wekslowego);

2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej (wyrażone może być dowolnymi słowami, najczęściej używa się formuły „zapłacę”, wykluczone są wszelkie rodzaje warunków zarówno zawieszające jak i rozwiązujące. Natomiast suma wekslowa musi być wyrażona wprost, nie przez inne miarodajne wskaźniki, musi być jedna i płatna jednorazowo, waluta zobowiązania jest dowolna jednak nie można zapomnieć o jej oznaczeniu);

3) oznaczenie terminu płatności (zgodnie z pr. weksl. dopuszczalne są cztery sposoby oznaczenia terminu płatności: za okazaniem, w oznaczonym dniu, w pewien czas po dacie, w pewien czas po okazaniu, weksel z wieloma terminami płatności jest nieważny) ;

4) oznaczenie miejsca płatności (miejsce oznaczenia płatności może znajdować się w dowolnej części weksla, jednak przed podpisem wystawcy. Należy zauważyć, że podobnie jak oznaczenie terminu nie jest to element bezwzględnie konieczny, ponieważ w braku określenia miejsca płatności jest nim miejsce wystawienia weksla);

5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (inaczej oznaczenie remitenta. Osobę fizyczną oznaczamy poprzez podanie imienia i nazwiska, natomiast osobę prawną przez podanie jej firmy. Ustawa polska dopuszcza istnienie kilku remitentów mogą być oni wymienieni łącznie lub alternatywnie);

6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla (w braku oznaczenia miejsca wystawienia weksla uważa się, że został on wystawiony w miejscowości podanej obok nazwiska wystawcy. Natomiast data ma charakter obligatoryjny, może występować w dowolnej części weksla oznaczona poprzez podanie dnia miesiąca i roku wystawienia dokumentu);

7) podpis wystawcy weksla (musi być własnoręczny, podpis sfaksowany lub odbity nie wiąże wystawcy weksla ani jego dłużnika).

W myśl art. 102 pr. weksl. dokument, któremu brak jednej z cech wskazanych w art. 101 nie może być uważany za weksel własny, z następującymi wyjątkami:

1) weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem;

2) w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy;

3) weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy

Wzór

Weksel własny bez klauzul dodatkowych, płatny w oznaczonym dniu

Wrocław, dnia 16 czerwca 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Krupy sześć tysięcy złotych.

Płatny we Wrocławiu.

Bartosz Kawczak

Forma weksla trasowanego

Zgodnie z art. 1 pr. weksl. weksel trasowany zawiera:

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;

2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);

4) oznaczenie terminu płatności;

5) oznaczenie miejsca płatności;

6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;

8) podpis wystawcy weksla.

Natomiast art. 2 pr. weksl. stanowi, że nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech wskazanych w art. 1, z następującymi wyjątkami:

1) weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem,

2) w braku osobnego oznaczenia miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata,

3) weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.

Do większości składników weksla trasowanego stosuje się uwagi poczynione o wekslu własnym.

Wzór

Weksel trasowany bez klauzul dodatkowych, płatny w oznaczonym dniu

Wrocław, dnia 16 czerwca 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. zapłaci Pan za ten weksel na zlecenie Bartosza Koko sześć tysięcy złotych.

Płatny we Wrocławiu.

Do Pana Kamila Glika

ul. Płytka 11, Szczecin

Jan Janek

Polecane

Najnowsze