Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 1

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 1

W momencie, gdy inwestor zdecyduje się na wybudowanie konkretnego obiektu musi on złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Odnotować należy, iż nie jest to pierwsza czynność, którą musi podjąć inwestor w procesie budowlanym. Wcześniej bowiem musi on podjąć szereg innych czynności, których zwieńczeniem jest wspomniany wniosek. Otrzymując bowiem pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, inwestor nie jest już skrępowany wstępnymi wymogami formalnymi i może rozpocząć swoją budowę.

Wymogi formalne wniosku

Wniosek stanowi oświadczenie woli inwestora, które skierowane jest do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z przepisem art. 32 ust 4 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile jest ona wymaga. Ponadto wniosek musi być złożony w okresie ważności pozwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej bądź dyrektora właściwego urzędu morskiego w sprawach wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Nadto inwestor musi złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wskazać przede wszystkim należy co wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinien zawierać. Odpowiedzi należy szukać w przepisie art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego. Głównym załącznikiem jest projekt budowlany, który należy złożyć w czterech egzemplarzach. Projekt należy wnieść łącznie ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których wymagają przepisy szczególne. Ponadto konieczne jest zaświadczenie, że osoba sporządzająca projekt ma wymagane przepisami prawa uprawnienia. Drugim z kolei, wymienianym przez ustawodawcę załącznikiem jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kolejnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o ile jest ona wymagana w konkretnym przypadku. Ponadto, w zależności od charakteru obiektu budowlanego mogą być dołączane inne dokumenty, jak chociażby uzgodnienie z organem administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie chociażby przebiegu i charakterystyki technicznej dróg w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz usytuowanych na terenach zamkniętych i terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego. Jak wynika z powyższego do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg różnych dokumentów i pozwoleń, które w zależności od charakteru budowanego obiektu decydują o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej

Wniosek o pozwolenie na budowę wnosi się do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, więc zasadnym jest wskazanie czym konkretnie są te organy. Jak stanowi art. 80 ust. 1 Prawa budowlanego, są to mianowicie: starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Lwia część spraw, gdzie udział bierze organ administracji architektoniczno-budowlanej należy w pierwszej instancji do starosty. Należy podkreślić, iż starosta nie może w drodze porozumienia powierzyć przedmiotowej sprawy gminie. W przypadku, gdy starosta jest organem pierwszej instancji, organem odwoławczym jest wojewoda. Jednakże są również obiekty budowlane, dla których to wojewoda jest organem I instancji, a GINB organem odwoławczy. Jak stanowi przepis art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych, które usytuowane są na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego. Ponadto, gdy budowa dotyczy hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek. Wojewoda jako organ I instancji jest również właściwy odnośnie budów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym, lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, usytuowanych na terenach zamkniętych.

Polecane

Najnowsze