Potwierdzenie odbioru faktury korekty przez nabywcę – Wyrok TSUE w sprawie C 588/10, Kraft Foods Polska S.A.

Potwierdzenie odbioru faktury korekty przez nabywcę – Wyrok TSUE w sprawie C 588/10, Kraft Foods Polska S.A.

Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości pytanie o treści:

Czy w sytuacji, gdy art. 90 ust. 1 dyrektywy [VAT] stanowi, że w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy podstawa opodatkowania jest stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie, mieści się w pojęciu tych warunków i nie narusza zasady neutralności VAT oraz proporcjonalności warunek taki jak przewidziany w art. 29 ust. 4a [ustawy o podatku VAT], uzależniający prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze od posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę?.

W wyroku z dnia 26 stycznia 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korekty przez kontrahenta mieści się w warunkach zawartych w art. 90 ust. 1 oraz art. 273 dyrektywy VAT. Co za tym idzie uznał, że wymóg stawiany przez polskie prawodawstwo nie narusza prawa unijnego.

Co istotne, Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że jeżeli uzyskanie w rozsądnym terminie zwrotu nadwyżki podatku należnego wpłaconego organom podatkowym na podstawie wystawionej pierwotnie faktury byłby znacznie utrudnione lub niemożliwe, państwo członkowskie powinno umożliwić podatnikowi udowodnienia przy użyciu innych środków, że:

1. dochował należytej staranności w celu upewnienia się, że kontrahent otrzymał i zapoznał się z wystawioną fakturą korektą,

2. transakcja została faktycznie dokonana na warunkach wynikających z faktury korekty.

Zgodnie z wyrokiem Trybunały Sprawiedliwości podatnik może posłużyć się: kopiami faktur korekt i pismami skierowanymi do nabywcy z przypomnieniem odesłania potwierdzenia odbioru, dowody zapłaty, dokumenty księgowe określające kwoty rzeczywiście zapłacone przez nabywcę towarów.

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0588:PL:HTML

Polecane

Najnowsze