Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawo do zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy kodeksu spółek handlowych rozróżniają tzw. ogólne prawo do dywidendy, które jest uprawnieniem udziałowym i powstaje z chwilą pojawienia się zysku
w spółce oraz konkretne roszczenie o wypłatę dywidendy, które ma charakter obligacyjny i powstaje w chwili podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku. Na gruncie ustawowym pojęcie dywidendy nie zostało zdefiniowane, choć ustawodawca posługuje się tym pojęciem. Pod pojęciem dywidendy należy rozumieć czysty zysk w spółce jaki został przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników. Różnica między ogólnym prawem do zysku, jakie posiada wspólnik w ramach swoich praw udziałowych a prawem do zysku  jakim mowa w art. 191 § 1 kodeksu spółek handlowych sprowadza się do tego, że to drugie obejmuje już roszczenie o wypłatę. Wspólnicy w ramach podjętej na zgromadzeniu wspólników uchwały decydują o zaktualizowaniu się roszczenia o wypłatę dywidendy. Orzecznictwo sądowe dopuszcza odstępstwo od konieczności podjęcia uchwały przez wspólników przy powstaniu roszczenia o wypłatę dywidendy. Podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o przeznaczeniu zysku do podziału byłoby zbędne wówczas, gdyby umowa spółki jednoznacznie zastrzegła, że wspólnicy mają prawo do dywidendy w określonej wysokości i prawo to (roszczenie) nabywają z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki wykazującego zysk z prowadzonej w danym roku obrotowym działalności spółki. W innych przypadkach podjęcie uchwały o podziale zysku jest niezbędne. W obecnym stanie prawnym wspólnicy spółki z o.o. nie mają prawa do zysku z mocy prawa. Nie oznacza to jednak, że wspólnik który oczekuje podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o przeznaczenie osiągniętego przez spółkę zysku do podziału nie ma możliwości obrony swych praw w sytuacji podjęcia przez zgromadzenie decyzji odmiennej. W przypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników decyzji o innym przeznaczeniu wypracowanego zysku niż do podziału pomiędzy wspólników wspólnik ma możliwość zaskarżenia tej uchwały w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych. W tym celu wspólnik obecny na zgromadzeniu wspólników i biorący udział w głosowaniu winien głosować przeciw uchwale, a następnie zażądać zaprotokołowania swojego sprzeciwu. Następnie do właściwego Sądu Okręgowego wspólnik winien skierować pozew o uchylenie przedmiotowej uchwały w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Zgodnie z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników mogą być uchylane w przypadku gdy są one sprzeczne z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzą w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Uchwałę, która godzi w interesy spółki i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika można zaskarżyć jeżeli sprzeciwia się ona jednocześnie dobrym obyczajom. Do Sądu należy ocena czy w danych okolicznościach podjęta przez zgromadzenie wspólników uchwała o przeznaczenie zysku na inny cel niż do podziału pomiędzy wspólników godzi w interesy wspólnika i winna być uchylona.

Polecane

Najnowsze