Procedura pojedynczego pozwolenia w imporcie towarów – art. 33b

Procedura pojedynczego pozwolenia w imporcie towarów – art. 33b

Wyżej wymienione procedury uproszczone to:

• Procedura zgłoszenia uproszczonego;

• Procedura w miejscu;

• Procedura celna mająca skutki gospodarcze;

• Procedura końcowego przeznaczenia.

Podatnicy posiadający pozwolenie na stosowanie pojedynczego pozwolenia obowiązani są do obliczenia oraz wykazać w „deklaracji importowej” kwotę podatku należnego z tytułu importu.

W terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik zobowiązany jest do złożenia „deklaracji importowej” naczelnikowi urzędu celnego. Należy również pamiętać, że deklaracja importowa nie może zostać złożona później niż deklaracja podatkowa. W sytuacji więc, gdy podatnik zdecyduje się na wcześniejsze złożenie deklaracji podatkowej, deklarację importową musi złożyć najpóźniej razem z deklaracją podatkową (nie później niż do 16.).

Ustawa przewiduje również pewne ułatwienie dla podatników dotyczące towarów, które powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli w jednym urzędzie celnym. W takiej sytuacji podatnik może złożyć zbiorczą deklarację za okres miesięczny.

Również w terminie do 16. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy podatnik zobowiązany jest również do wpłaty kwot podatku wykazanych w deklaracji importowej.

Jeżeli organ celny uzna, że podatnik wykazał nieprawidłową kwotę podatku, naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji określa jego prawidłową wysokość. Podatnik jednak nie musi czekać z określeniem prawidłowej wysokości podatku na reakcję organów celnych. Po złożeniu deklaracji importowej może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej prawidłową wysokość podatku.

Polecane

Najnowsze