Przepisy prawa budowlanego

Przepisy prawa budowlanego

Podkreślić należy, że katastrofa budowlana musi mieć charakter gwałtowny, czyli nagły i niespodziewany. Nie stanowi katastrofy więc rozłożone w czasie, stopniowe

niszczenie obiektu budowlanego bądź jego części wskutek zaniedbania i nieprzeprowadzania remontów. Definicja pojęcia nie zawiera elementów odwołujących się do przyczyn katastrofy budowlanej, jak również do wywołanych przez nią skutków. Nie jest istotne czy katastrofa spowodowana została z przyczyn zewnętrznych, wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowego użytkowania obiektu.

W świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane katastrofy budowlanej nie stanowi:

1)uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

2)uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami – tj. urządzeń zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne;

3)awaria instalacji.

Postępowanie wyjaśniające

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie przyczyn katastrofy, co przyczynić się może do ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistnienie katastrofy. Osoby winne podlegają katastrofy budowlanej podlegają odpowiedzialności karnej oraz zawodowej. Postępowanie prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego. Co do zasady jest nim w pierwszej instancji właściwy miejscowo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zaś w sprawach określonych w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy – także wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Każde postępowanie wyjaśniające może zostać przejęte przez organ wyższego stopnia, którym jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który może przejąć także postępowanie wyjaśniające od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Każde postępowanie wyjaśniające może zostać przejęte przez organ wyższego stopnia, którym jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który może przejąć także postępowanie wyjaśniające od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Polecane

Najnowsze