Do jakich umów stosuje między przedsiębiorcami stosuje się przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Czesława Daszkiewicz

Ustawę stosuje się do zawieranych między przedsiębiorcami:

 

1) umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy praktyk wykonywania praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych;

 

2) umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości publicznej:

a) informacji technicznych lub technologicznych,

b) zasad organizacji i zarządzania

– co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu,

 

jeżeli skutkiem tych umów jest nieuzasadnione ograniczenie swobody działalności gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

Małgorzata Wiśniewska

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>