Kiedy przysługuje twórcy uprawnienie do egzemplarzy autorskich?

Maksymilian Sawa

Wyróżnić można dwie podstawowe przesłanki, które uprawniają twórcę do domagania się egzemplarzy autorskich. Konieczne jest, po pierwsze, podjęcie inicjatywy w zakresie wytworzenia egzemplarzy utworu z przeznaczeniem do udostępniania publiczności, ponadto powinno to zostać uregulowane w umowie zawartej przez twórcę z podmiotem, który ma utwór opublikować. Chodzi tutaj nie tylko o unormowanie zasad publikacji utworu, ale także o ustalenie liczby egzemplarzy, które będę przysługiwały twórcy (art. 63).

Małgorzata Wiśniewska