A co dzieje się z umową dzierżawy na nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012?

Jarek Półtorak

Decyzja ta jest podstawą do wypowiedzenia umowy dzierżawy, tak samo też umowy najmu lub użyczenia, ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie odpowiednio od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Od dnia wydania decyzji prawo do dysponowania nieruchomością uzyskuje spółka celowa lub inny właściwy podmiot, będący wnioskodawcami (por. art. 24d ust. 2 i 24a ust. 7 ustawy EURO2012).

Piotr Gamian