Elementy składowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Elementy składowe uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Elementy obligatoryjne uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Zgodnie z brzmieniem art. 432 § 1 i § 2 k.s.h. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: 1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 2) oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne; 3) szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej emisji; 4) cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej; 5) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie 6) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej; 7) przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne; 8) wskazanie dnia poboru. Wyliczenie to jest katalogiem obligatoryjnych elementów omawianej uchwały. Oznacza to, że brak przynajmniej jednego z nich będzie stanowił naruszenie przepisów ustawy, co w konsekwencji będzie mogło się stać przedmiotem powództwa o stwierdzenie nieważności.

Treści dodatkowe zawarte w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny (zob. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komenatrz. Tom II, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007; M. Piotrowska [w:] J. Jacyszyn [red.], Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008) uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o podwyższeniu kapitału zakładowego, poza wyżej wymienionymi elementami, może zawierać także inne treści, o ile te nie są sprzeczne z przepisami i celem podwyższenia.

Suma podwyższenia kapitału zakładowego

Ustawodawca w kwestii określenia sumy podwyższenia kapitału zakładowego pozostawia spółce pewną swobodę. Jej zakres sprowadza się do wyboru przez właściwy organ spółki sposobu określenia tej sumy pomiędzy zastosowaniem: 1) sztywnej kwoty podwyższenia; 2) minimalnej kwoty podwyższenia; 3) maksymalnej kwoty podwyższenia; 3) widełek poprzez jednoczesne określenie minimalnej i maksymalnej kwoty podwyższenia.

Agio

Artykuł 432 § 1 pkt 4 k.s.h. wyraża obowiązek do zawarcia w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej treści określającej cenę emisyjną nowych akcji (ewentualnie upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do jej oznaczenia). Przepis ten wymaga uwagi ze względu na fakt, iż cena emisyjna nie tylko może być równa cenie nominalnej, lecz także od niej wyższa. W drugim przypadku, a więc wtedy, gdy akcjonariusz wpłaci do spółki więcej niż wynika to z wartości nominalnej akcji, powstanie nadwyżka zwana agio (agio zostaje uiszczone na kapitał zapasowy i w myśl art. 309 § 2 in fine k.s.h. powinno to nastąpić w całości przed zarejestrowaniem spółki).

Dzień prawa poboru

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w formie subskrypcji zamkniętej, uchwała zgromadzenia wspólników w tym przedmiocie, powinna zawierać dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień poboru). Istotny wymóg w tym zakresie zawiera art. 432 § 2 zd. 2 k.s.h., zgodnie z którym dzień poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Wyjątek od obowiązku wskazania dnia poboru wynika z pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości. W takim przypadku, jak wskazuje A. Kidyba pozbawienie prawa poboru może mieć miejsce w odrębnej uchwale (A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komenatrz. Tom II, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007).

 

Bibliogriafia:

1. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

2. Jacyszyn J. [red.], Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

3. Katner W.J. [red.], Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

4. Michalski M., Kidyba A. [red.], Spółka akcyjna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Polecane

Najnowsze