Czy przepisy ustawy przewidują możliwość wydania promesy?

Czy przepisy ustawy przewidują możliwość wydania promesy?
Zbigniew Szklarski
  1. Art. 60 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje taką możliwość. Promesa wydawana jest na wniosek, ustala się w niej okres jej ważności ( nie krótszy niż 6 miesięcy). W okresie trwania ważności promesy nie można odmówić wydania koncesji, chyba, że zaszły określone przesłanki, np. wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w promesie.
Aleksandra Kuleczko