Kto wchodzi w skład wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?  

Anna Sekura

W skład wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wchodzi 16 członków, w tym 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadających tytuł doktora nauk medycznych. Kolejnych 8 członków to osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, które przez okres co najmniej 5 lat były zatrudnione na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk prawnych, a dodatkowo dysponują wiedzą w zakresie praw pacjenta oraz korzystają w pełni z praw publicznych.

Anna Sekura

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>