W jaki sposób należy rozumieć przesłankę wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa?

Witold Zyskowski

Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa jest stwierdzenie, że decyzja ta pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych, a nadto, że skutkiem tego naruszenia jest powstanie - w następstwie wydania tej decyzji - sytuacji niemożliwej do zaakceptowania w praworządnym państwie (por. np. wyrok NSA z dnia 8 marca 2012 roku; sygn. akt I OSK 363/11).

Jagoda Gilewicz-Rachowska
aplikant radcowski