Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II

Sposoby i przyczyny wyłączenia komornika z postępowania egzekucyjnego cz. II

Wniosek strony postępowania egzekucyjnego

Możliwość zgłoszenia okoliczności mogących wpływać bezpośrednio lub pośrednio na bezstronność komornika, można dokonać w dwóch formach, pisemnie lub ustnie do protokołu. Wniosek można również złożyć do rąk komornika sądowego, który ma obowiązek przekazania go do sądu w terminie 3 dni od daty złożenia, wraz z pisemnym wyjaśnieniem. Warto zaznaczyć, że po wniesieniu wniosku o wyłączenie, komornika nie powinien dokonywać czynności, które nie są niezbędne, aż do czasu rozstrzygnięcia wniosku.

Przez wile lat, zgodnie z przyjętą praktyką po przekazaniu wniosku do sądu trafiał on w ręce organu nadrzędnego, który w tym przypadku jest prezes sądu. Decyzja prezesa sądu w sprawie wyłączenia komornika zapadała na posiedzeniu niejawnym, i miała ona charakter decyzji administracyjnej.

Tryb wyłączenia komornika, do 2005 roku niósł za sobą sprzeczności natury technicznej. Po pierwsze art. 9 ust. 2 ustawy, wskazuje, że wniosek o wyłączenie komornika rozpoznaje sąd przy którym działa komornik. Natomiast art. 54 kodeksu zdanie drugie, stanowi iż ów wniosek trafia do rąk organu nadrzędnego. Zastanawiające może być to, kto faktycznie rozstrzygnie w tej sprawie. Pomocnym stał się pogląd judykatury tj. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 3 kwietnia 1987 r. III CZP 12/87, stanowiąca że:

“Rozpoznanie wniosku o wyłączenie komornika należy do właściwości sądu. “

Sąd podejmując decyzję(wydając postanowienie) o wyłączeniu organu egzekucyjnego, wyznacza równocześnie innego komornika, który przejmie sprawę po swoim poprzedniku. Przepisom dotyczącym wyłączenia komornika, podlegają również asesorzy i aplikanci komorniczy oraz osoby zajmujące się konkretnymi czynnościami w sprawie(także pracownicy kancelarii).

Zgodnie z art. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, na postanowienie sądu w sprawie o wyłączenie nie przysługuje wnioskodawcy żadna forma zażalenia. Zgodnie z treścią art. 394 KPC, zażalenie przysługuje jedynie na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie komornika. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku podlega opłacie w kwocie 40 zł.

Bezwzględne odrzucenie wniosku o wyłączenie komornika

Ponowne złożenie wniosku o wyłączenie organu egzekucyjnego opartego na tych samych przesłankach, co poprzednio nie uwzględniony wniosek, podlega odrzuceniu z tak zwanego automatu. Ta sama sytuacja czeka wniosek, który w ocenie sądu jest oczywiście bezzasadny.

Polecane

Najnowsze