Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Zasady reprezentacji spółki z o.o. w organizacji odbiegają w pewnym zakresie od tych odnoszących się do spółki wpisanej do rejestru. Zgodnie bowiem z art. 161 § 2 k.s.h. spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

W zakresie zasad reprezentacji czynnej i biernej stosować należy odpowiednio reguły obowiązujące w spółce właściwej. W pierwszej kolejności decydujące znaczenie mają postanowienia umowy spółki, a dopiero w przypadku ich braku – przepisy art. 205 k.s.h.

Oznacza to, że w sytuacji gdy zarząd jest kolegialny, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu . Z kolei przyjmować oświadczenia składane spółce oraz odbierać doręczane jej pisma może jeden członek zarządu. Na tle tej regulacji pojawia się więc zagadnienie dopuszczalności udzielenia prokury w spółce z o.o. w organizacji.

Problematyczne staje się określenie dopuszczalności udzielenia prokury w tym stadium (tak S. Włodyka, M. Pazdan; odmiennie A. Kidyba).Gwoli ścisłości, w świetle art. 1091 § 1 k.c. warunkiem dopuszczalności udzielenia prokury jest obowiązek wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców, a nie faktyczny wpis do tego rejestru.

Według jednego ze stanowisk sama możliwość udzielenia prokury nie oznacza dopuszczalności reprezentowania spółki z o.o. w organizacji przez prokurenta. Rozstrzygające znaczenie mają w tym zakresie wprowadzone przepisem bezwzględnie obowiązującym (art. 161 § 1 k.s.h.) zasady reprezentacji, a nie brak możliwości wpisu prokurenta do rejestru.

Alternatywą dla reprezentacji przez zarząd jest reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji (a nie wspólników) przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Ten sposób reprezentacji ma zastosowanie w okresie poprzedzającym powołanie zarządu. Po powołaniu zarządu reprezentowanie spółki przez takiego pełnomocnika uznaje się za niedopuszczalne.

Nie jest do końca jasne czy pełnomocnik może ponownie reprezentować spółkę, jeżeli po powołaniu zarządu dojdzie do braków w jego składzie uniemożliwiających wykonywanie prawa do reprezentacji (za A. Kidyba).

Według A. Kidyby tryb powołania pełnomocnika został w szczególny sposób określony, co powoduje, że nie jest możliwe reprezentowanie spółki przez pełnomocnika ustanowionego przez zarząd spółki.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji. W tym przypadku jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, przy czym nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego (art. 162 k.s.h.).

Zgodnie bowiem z art. 161 § 2 k.s.h., jedyny wspólnik jako członek zarządu bądź pełnomocnik nie może reprezentować spółki. jedyny wspólnik może natomiast, zgodnie z art. 161 § 2 k.s.h., powołać pełnomocnika do reprezentowania spółki.

K.s.h. nie reguluje natomiast zasad prowadzenia spraw w spółce z o. o. w organizacji. Prowadzenie spraw spółki zgodnie z art. 201 § 1 i art. 204 § 1 k.s.h. należy do kompetencji zarządu i w braku odmiennych postanowień umowy spółki, podlega zasadom określonym w art. 208 k.s.h.

W przypadku spółki z o.o. w organizacji, w której to zarząd nie został jeszcze powołany należy przyjąć, że prowadzenie spraw należy do wspólników, niezależnie od tego, czy są to sprawy z zakresu zwykłych czynności spółki czy przekraczające ten zakres.

W związku z powyższym można proponować zastosowanie reguł obowiązujących w tym zakresie w spółce jawnej, uzależniających sposób prowadzenia spraw od tego, czy są to sprawy z zakresu zwykłych czynności czy przekraczające ten zakres (art. 39 i n. k.s.h.) mimo, że stosowanie tych przepisów nie znajduje wprost podstawy w przepisach k.s.h. (analogia legis).

Na podstawie: A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oficyna 2010

Polecane

Najnowsze