Spółka jawna – definicja ustawowa, umowa spółki

Spółka jawna – definicja ustawowa, umowa spółki

Definicja

Spółkę jawną należy traktować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 43(1) KC. Jest to zatem jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność prawną w przypadku spółki jawnej przyznaje Kodeks spółek handlowych w art. 8, który stanowi, że spółki osobowe (a więc również spółka jawna) mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej oznacza zarobkową lub zawodową działalność, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Z tym, że w przypadku spółki jawnej prowadzenie działalności wcale nie musi być nastawione na zysk, co występuje przede wszystkim przy działalności naukowo-badawczej.

Prowadzenie działalności w sposób zorganizowany oznacza natomiast, że jest ona ujawniania wobec osób trzecich przez chociażby oznaczenie prowadzenia działalności za pomocą reklam, czy szyldów. Ponadto oznacza to rejestrację działalności, posiadanie siedziby oraz pracowników. Działalność ciągła z kolei oznacza, że przedsiębiorca ma zamiar działać w sposób ciągły a jego działanie ma charakter trwały i musi być nastawione na kontynuację i powtarzalność. Oczywiście działalność sezonowa nie niweluje ciągłości.

Umowa spółki

Umowa spółki jawnej wymaga przede wszystkim zobowiązania się wszystkich wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu, a podstawowym ich obowiązkiem ma być wniesienie wkładów. Takie postanowienie zawarte jest w przepisie art. 3 KSH i odnosi się do każdego typu spółki handlowej. Ponadto w umowie spółki wspólnicy mogą zobowiązać się do współdziałania w inny określony sposób. W związku z powyższym określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość jest jednym z najważniejszych elementów umowy założycielskiej spółki jawnej, który znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 25 pkt 2. Następnie dość istotnym elementem jest zobowiązanie się wspólników do prowadzenia przedsiębiorstwa pod firmą spółki i uzgodnienie przedmiotu jej działalności (art. 25 pkt 3). Ponadto, jak stanowi przepis art. 25 istotne jest również określenie siedziby spółki oraz czas jej trwania, w przypadku, gdy jest oznaczony.

Wspólnicy w kształtowaniu umowy spółki jawnej mają pewną swobodę, która podlega ograniczeniom. Największe pole manewru wspólnicy mają przy ustalaniu stosunków wewnętrznych w spółce, gdyż tam większość uregulowań można zmodyfikować postanowieniami umowy. Ograniczenia pojawiają się w przypadku możliwości powierzenia prowadzenia spraw w spółce osobom trzecim, co jest zabronione, jak również niemożliwe jest ograniczenie praw wspólników do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesach spółki oraz prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki (art. 38 w zw. z art. 37 § 2 KSH). Wspólnicy nie mogą również zmieniać postanowień zawartych w Kodeksie spółek handlowych odnośnie rozwiązania i likwidacji spółki.

Polecane

Najnowsze