Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Celem niniejszego artykułu jest chęć przybliżenia podstawowych informacji na temat Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), zasad jego funkcjonowania i właściwości.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak wspomniano na początku, jest sądem pierwszej instancji. Charakter tego postępowania potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 sierpnia 1999r. (sygn. akt I CKN 1036/98). Środek odwoławczy od wyroku SOKiK przysługuje do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Instancję apelacyjną ustanowił wyrokiem z dnia 12 czerwca 2002r. Trybunał Konstytucyjny wprowadzając do Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) art. 47935 § 2. Powyższe zmiany umożliwiają stronie zainteresowanej wnieść także skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Należy w tym miejscu podkreślić, że początkowe funkcjonowanie SOKiK w jednej instancji było kwestionowane oraz krytykowane w piśmiennictwie jako niezgodne z zasadą dwuinstancyjności postępowania sądowego.

SOKiK, jak podkreśla R. Flejszar, jest sądem gospodarczym w znaczeniu funkcjonalnym, ponieważ rozpoznaje ściśle określone sprawy gospodarcze wymienione w art. 4791 § 2 pkt 3 i 4 k.p.c. Sąd ten wchodzi w skład struktury sądów powszechnych tzn. sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz SN ( art. 1 § 3 Ustawy z dn. 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070).

WŁAŚCIWOŚĆ SOKIK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest właściwy do spraw z zakresu:

1. Ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928 k.p.c.):

– odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

– zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych,

– zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu zabezpieczającym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

– zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Regulacji energetyki (art.47946 k.p.c.):

– odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

– Zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa URE w postępowaniach prowadzonych n podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348 ze zm.).

3. Telekomunikacji i poczty (art. 47957 k.p.c.):

– odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

– zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UKE w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 ze zm.) lub przepisów odrębnych.

4. Transportu kolejowego (art. 47975 k.p.c.):

– odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,

– zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 94) lub przepisów odrębnych.

5. W sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone (art. 47936 k.p.c.).

SPOSÓB WNIESIENIA ODWOŁANIA DO SOKiK

Wniesienie odwołania od decyzji Prezesów: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Komunikacji Elektronicznej, Transportu Kolejowego następuje zawsze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, bądź postanowienie. Termin złożenia odwołania wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto przepisy k.p.c. dotyczące postępowań w sprawach gospodarczych przewidują możliwość wniesienia zażalenia na postanowienia wydawane przez wyżej wymienione podmioty. W tym przypadku termin to tydzień od dnia dostarczenia postanowienia.

 

Bibliografia:

 

1)     A. Brzezińska-Rawa, Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, TNOiK „Dom Organizatora, Toruń 2009.

2)     R. Flejszar, Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007.

3)     S. Gronowski, Sądownictwo antymonopolowe w Polsce [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, UOKiK, Warszawa 2010, s. 449-461.

4)     S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1996.

5)     T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Polecane

Najnowsze