Charakter prawny skargi na przewlekłość

Charakter prawny skargi na przewlekłość

Co to jest przewlekłość postępowania?

Przewlekłość postępowania ma miejsce, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Przewlekłość może także dotyczyć postępowania egzekucyjnego, kiedy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne dla załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stosuje się do działania lub bezczynności sądu, komornika sądowego w sprawie egzekucyjnej lub innej sprawie dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, gdy w następstwie takiego zachowania doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Kto jest uprawniony do wniesienia skargi?

1.  w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona;

2.  w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona;

3.  w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – strona lub wnioskodawca;

4.  w postępowaniu karnym – strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną;

5.  w postępowaniu cywilnym – strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania;

6.  w postępowaniu sądowo-administracyjnym – skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony;

7.  w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego – strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

Skarga powinna odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a jej niezbędnymi elementami są: żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, w której skarga została wniesiona, oraz przytoczenie okoliczności mających uzasadniać zgłoszone żądanie. Okoliczności te wymagają wskazania konkretnych uchybień lub wadliwości, z powodu których doszło do przewlekłości postępowania lub określonej jego części. Wykazanie przyczyn tak długiego czasu trwania postępowania z jednoczesnym przytoczeniem przepisów pozwalających stwierdzić, że prawidłowe zachowanie się organu pozwoliłoby jej uniknąć, może przyczynić się do jej uwzględnienia przez właściwy sąd.

W jaki sposób należy złożyć skargę?

Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Przekazuje on skargę sądowi właściwemu do jej rozpoznania . W postępowaniu egzekucyjnym skargę składa się do sądu właściwego do jej rozpoznania. Skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie. Skarga powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Ponadto istnieje możliwość zawarcia żądania:

– wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności,

– zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej (od 2 000 do 20 000 zł).

Skarga powinna spełniać wymagania pisma procesowego powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, oznaczenie sprawy, której zarzucana jest przewlekłość, oznaczenie skarżącego, oznaczenie rodzaju pisma , datę, podpis.Jeśli skarga nie spełnia tych wymagań, sąd, który jest właściwy do jej rozpoznania odrzuca skargę bez wzywania do uzupełnienia braków.

Jakie rozstrzygnięcie może podjąć sąd w sprawie skargi na przewlekłość postępowania?

Jeżeli sąd uwzględni skargę, sąd na żądanie skarżącego musi przyznać od Skarbu Państwa lub od komornika sumę pieniężną w wysokości od 2 000 do 20 000 zł. Jeżeli sąd uzna skargę za niezasadną – oddala ją.

 

Polecane

Najnowsze