Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji

Specyfika umowy spółki w spółce z o. o. w organizacji

Umowa spółki odnosi się do formy docelowej spółki z o.o., czyli do spółki właściwej, lecz zawarte w niej uregulowania mają zastosowanie w stosunkach spółki z o.o. w organizacji.

Zgodnie z art. 11 § 2 k.s.h należy przyjąć, że postanowienia umowy spółki mają w spółce z o. o. w organizacji zastosowanie odpowiednie. Nie zapominajmy jednak, że wiele przepisów dotyczących formy właściwej spółki z o.o. zakłada możliwość odmiennego uregulowania określonych kwestii prawnych w umowie spółki. Warto zauważyć, że przepisy k.s.h. dotyczące spółki z o.o. w organizacji nie przewidują możliwości odmiennego ukształtowania w umowie spółki regulowanych przez nie zagadnień.

W fazie w organizacji obowiązują, podlegają wykonaniu, a także mogą zostać zmienione postanowienia umowy o charakterze obligacyjnym. Wykonaniu podlegają w szczególności zobowiązania wspólników do utworzenia spółki z o.o., czy też do wniesienia wkładów.

Co charakterystyczne, umowa spółki z o. o. w tym stadium, wyznacza skład osobowy spółki. Wiąże się to z tym, że zmiany w składzie osobowym spółki, nie mogą wówczas odbywać się w drodze obrotu udziałami, a więc niejako poza umową spółki, a więc wymagają one każdorazowej jej zmiany.

Specyfika umowy spółki z o. o., w fazie w organizacji, wyraża się również w tym, że umowa stanowi podstawę istnienia stosunków prawnych między wspólnikami.

W specyficzny sposób dokonywane są też zmiany umowy spółki w tej fazie. Przede wszystkim, zmiana umowy spółki z o. o. w fazie w organizacji, nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru (por. art. 255 § 1 k.s.h.). Zmiana takiej umowy, nie wymaga także protokołu sporządzonego przez notariusza, lecz zachowania formy aktu notarialnego (art. 77 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.).

Problematyczne staje się ustalenie czy przeprowadzenie zmian w tym zakresie jest możliwe uchwałą wspólników podjętą kwalifikowaną większością głosów (art. 255 i n. k.s.h.), czy też wymagana jest zmiana umowy spółki z o. o. dokonana przez wspólników jednomyślnie, z wyłączeniem przepisów o zmianach umowy spółki (tak Szajkowski).

Odmiennego zdania jest A. Kidyba, według którego zawierając umowę spółki, wspólnicy wyrażają wolę współdziałania na uregulowanych w niej zasadach. Ich celem jest powstanie spółki z o.o. jako osoby prawnej o strukturze i zasadach funkcjonowania oraz prowadzenia działalności określonych w umowie spółki. Umowa spółki w chwili powstania spółki z o.o. jako osoby prawnej powinna więc być ukształtowana zgodną wolą ich wszystkich, a nie większości.

A. Kidyba porównuje tą sytuację z sytuacją spółek osobowych, w których członkostwo jest bardziej wyodrębnione od umowy spółki niż w spółce z o.o. w organizacji, gdyż dopuszczalne jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę (art. 10 k.s.h.), a mimo to zmiany umowy spółki wymagają zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 9 k.s.h.).

Na podstawie: A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oficyna 2010

Polecane

Najnowsze