Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

Nabycie przez leasingobiorcę własności przedmiotu umowy. 

Istota umowy leasingu:

Zgodnie z art. 7091 kodeksu cywilnego przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przez niego rzeczy.

Podstawa prawna przeniesienia własności przedmiotu leasingu:

Zgodnie z art. 70916 kc. jeżeli finansujący zobowiązał się w zawartej umowie leasingu, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin. Warto jednak podkreślić, iż zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu nie jest elementem koniecznym umowy. W związku z powyższym możliwość przeniesienia własności powstaje wyłącznie na skutek wprowadzenia odpowiedniej regulacji umownej.

Termin:

Termin do zgłoszenia przez korzystającego żądania przeniesienia własności rzeczy w pierwszej kolejności powinien być oznaczony w umowie leasingu. Jeżeli strony nie określiły w umowie stosownego terminu, korzystający może żądać przeniesienia własności w terminie jednego miesiąca od upływu czasu, na jaki umowa leasingu została zawarta. Po bezskutecznym upływie terminu (umownego lub ustawowego) uprawnienie do żądania przeniesienia własności rzeczy wygasa.

Wynagrodzenie:

Przeniesienie własności rzeczy na leasingobiorcę, w świetle art. 70916 kc. co do zasady jest nieodpłatne. Należy jednak zaznaczyć, iż w praktyce przeważnie przeniesienie własności rzeczy następuje za zapłatą określonego w umowie świadczenia, stanowiącego część ceny lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Warunki przeniesienia własności:

W literaturze przedmiotu wskazuje się dosyć powszechnie, iż w sytuacji wprowadzenia do umowy leasingu przedmiotowej klauzuli, przeniesienie własności rzeczy nie zachodzi automatycznie wraz z jednostronnym oświadczeniem leasingobiorcy. Do skutecznego przeniesienia własności wymagane jest bowiem odpowiednie oświadczenie leasingodawcy (właściciela rzeczy). Oznacza to, iż leasingobiorca może wykorzystać swoje uprawnienie i zażądać od leasingodawcy przeniesienia własności rzeczy objętej leasingiem, a leasingodawca powinien dokonać czynności rozporządzającej. Warto także zauważyć, iż w sytuacji odmowy zawarcia umowy rozporządzającej, leasingobiorca może wytoczyć przed sąd powództwo o nakazanie leasingodawcy złożenia oznaczonego oświadczenia woli.

Polecane

Najnowsze