Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Pracownik, nabywa prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy po spełnieniu następujących warunków:

a) umowę o pracę wypowiedział pracodawca (w literaturze wskazuje się bowiem, iż pracownik wypowiadający umowę ma już nowego pracodawcę lub w ogóle nie zamierza go sobie szukać, w związku z czym zwolnienie na poszukiwanie pracy jest bezcelowe) oraz

b) okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie.

Wymiar zwolnienia na poszukiwania nowego zatrudnienia uzależniony jest  od długości terminu wypowiedzenia i wynosi: 

a) 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 

b) 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Warto także zwrócić uwagę, iż uprawnienie do 3 dni wolnych od pracy w celu poszukiwania pracy przysługuje pracownikowi także w przypadku skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 361 kp. W związku z tym pracownikowi przysługują 3 dni wolne, mimo że faktyczny okres wypowiedzenia został skrócony z 3 miesięcy do okresu krótszego. 

W związku z tym, że zwolnienie na poszukiwanie pracy uzależnione jest od dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, zwolnienie nie przysługuje pracownikowi, w przypadku:

a) wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastąpienia pracownika z powodu jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

b) wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny nieprzekraczający 2 tygodni.

W powyższych przypadkach okres wypowiedzenia jest bowiem krótszy niż dwa tygodnie.

Dodatkowo, prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy nie przysługuje w sytuacji:

a) rozwiązania umowy o pracę na mocy wzajemnego porozumienia stron,

b) rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,

c) wygaśnięcia umowy o pracę.

Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy przysługuje wyłącznie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik, który w trakcie okresu wypowiedzenia z prawa do poszukiwania nie skorzystał, nie może, po rozwiązaniu umowy, domagać się przyznania wynagrodzenia za niewykorzystane dni na poszukiwanie pracy. 

Polecane

Najnowsze