Jakie różnice występują między stowarzyszeniem zwykłym a zarejestrowanym?

Jakie różnice występują między stowarzyszeniem zwykłym a zarejestrowanym?

Zakładanie stowarzyszenia1

Artykuły 9 i 40 ust. 2 i ustawy o stowarzyszeniach wskazuje wymaganą liczbę osób władną założyć stowarzyszenie. Dla stowarzyszenia zarejestrowanego jest to odpowiednio 15 osób a zwykłego 3 osoby. Inaczej także określane są najważniejsze akty prawne tych organizacji. Statut występuje w stowarzyszeniu rejestrowym natomiast regulamin w zwykłym. Uproszczona forma stowarzyszenia nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co jest wymagane dla każdej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. Stowarzyszenie zarejestrowane po uchwaleniu statutu i wyborze komitetu założycielskiego składa wniosek o wpis do KRS. Do wniosku powinny być załączone:

• statut;

• lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis założycieli;

• protokół z wyboru komitetu założycielskiego;

• informacje o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek niezwłocznie i rozstrzyga tą sprawę w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o wpis.

Procedura zakładania stowarzyszenia zwykłego jest o wiele mniej skomplikowana. Założyciele stowarzyszenia uchwalają regulamin. Następnie powiadamiają o tym zdarzeniu organ nadzorczy, którym podobnie jak w przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego jest co do zasady starosta. Informacje tą należy dostarczyć w formie pisemnej zamieszczając następujące informacje:

• nazwę;

• cel działalności;

• teren;

• środki działania;

• siedzibę;

• dane przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Struktura organizacyjna stowarzyszenia2

Najwyższą władzą stowarzyszenia zarejestrowanego jest walne zebranie członków. Swoje decyzje wyraża w formie uchwał. W przypadku, gdy stowarzyszenia posiadają większą liczbę członków mogą ustanowić zebranie delegatów. Artykuł 11 ust. 3 nakłada obowiązek posiadania zarządu i organu kontroli wewnętrznej przez stowarzyszenie.

Ustawa prawo stowarzyszeń przewiduje możliwość zakładania związków stowarzyszeń przez minimum 3 organizacje tego typu. Stowarzyszenia zarejestrowane mają możliwość tworzenia własnych jednostek terenowych. W statucie należy określić ich formę organizacyjną. Stowarzyszenie przewidując możliwość otrzymania osobowości prawnej przez jednostki terenowe zamieszcza odpowiednie zapisy w statucie.

Jeżeli chodzi o stowarzyszenia zwykłe to nie mają one zbyt skomplikowanej struktury organizacyjnej. Ustawa wspomina jedynie o reprezentancie stowarzyszenia przed organem nadzorczym. W przeciwieństwie do stowarzyszeń posiadających osobowość prawną ich uproszczone formy nie mogą zarówno tworzyć swoich terenowych jednostek organizacyjnych, wstępować w związki stowarzyszeń a także zrzeszać osób prawnych.

Majątek stowarzyszenia3

Artykuł 33 ustawy prawo o stowarzyszeniach wskazuje źródła powstawania majątku stowarzyszenia zarejestrowanego. Na majątek ten składają się:

• składki członkowskie;

• darowizny;

• spadki;

• zapisy;

• dochody z własnej działalności;

• dochody z majątku stowarzyszenia;

• dochody z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie proste swoją działalność prowadzi tylko i wyłącznie ze składek członkowskich. Nie może prowadzić działalności gospodarczej, otrzymywać darowizn i partycypować w innych źródłach majątkowych wyżej enumeracyjnie wymienionych.

Podsumowując stowarzyszenie zarejestrowane posiada więcej uprawnień niż jego uproszczona forma. Podlega jednak większym wymaganiom aniżeli stowarzyszenie zwykłe.

Polecane

Najnowsze