Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Co do zasady wysokość odszkodowania wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Wartość kwotowa odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu jest określana w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązujące obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2011 nr 18 poz. 187) ustala kwotę 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania może ulec zwiększeniu wskutek pogorszenia się stanu zdrowia. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu zwiększy się o co najmniej 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie. Obwieszczenie w tym wypadku wskazuje również kwotę 645 zł za każdy dodatkowy procent uszczerbku na zdrowiu. Kolejną sytuacją wpływającą na wzrost odszkodowania jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ubezpieczony, który znalazł się w takiej sytuacji otrzyma 3,5 -krotność przeciętnego wynagrodzenia czyli 11 287 zł.

Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego

Ustawa wypadkowa różnicuje sytuację członków rodziny ubezpieczonego, który uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz od liczby uprawnionych. Jeżeli uprawniony jest tylko jeden członek rodziny i jest nim małżonek ubezpieczonego lub jego dziecko, kwota odszkodowania jest równa 18-krotności przeciętnego wynagrodzenia i wynosi obecnie 58 050 zł. Jeżeli natomiast jedynym uprawnionym jest inny członek rodziny wymieniony w ustawie, może on otrzymać odszkodowanie stanowiące równowartość dziewięciu kwot przeciętnego wynagrodzenia, czyli 29 025 zł.

Przy większej liczbie osób uprawnionych odszkodowanie jest zwiększone według zasad podanych w ustawie. Jeżeli równocześnie uprawniony jest małżonek ubezpieczonego i jedno lub więcej dzieci, oprócz poprzednio wskazanej kwoty 58 050 zł otrzymują oni równowartość 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia (11 287 zł) na każde kolejne dziecko. Analogiczne zasady mają zastosowanie, jeżeli uprawnionymi są wyłączni dzieci ubezpieczonego. Całość kwoty jest wypłacana uprawnionym w równych częściach

Przykład: Osobami uprawnionymi jest wyłącznie troje dzieci ubezpieczonego. Otrzymają one 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia oraz na drugie i trzecie dziecko dwie 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli 58 050 zł+2×11 287 zł. Łącznie 80 624 zł. Każde z dzieci, z uwzględnieniem faktu zaokrąglania odszkodowania do pełnych złotych, otrzyma 26 875 zł.

Kolejni członkowie rodziny uprawnieni obok dzieci lub małżonka otrzymują w ramach odszkodowania równowartość 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli 11 287 zł. Natomiast jeżeli brak jest w kręgu uprawnionych do odszkodowania małżonka lub dzieci ubezpieczonego, pozostali członkowie rodziny otrzymują łącznie podzieloną między nich na równe części 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia (29 025 zł) oraz kolejne 3,5 -krotności na drugiego i każdego następnego uprawnionego członka rodziny.

Obliczając kwotę odszkodowania dla członków rodziny uwzględnia się jednorazowe odszkodowanie, jakie otrzymał ubezpieczony z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwotę tę odlicza się od kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Polecane

Najnowsze