Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Wniosek o wpis do rejestru

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek uprawnionego podmiotu, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Składany jest on na urzędowym formularzu, do właściwego sądu rejonowego, z tym iż można go składać także na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Urzędowe formularze udostępniane są w siedzibach sądów lub w systemie informatycznym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Termin do złożenia i rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru

Zgodnie z art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony sądowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wniosek o wpis rozpoznawany jest nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Gdy wniosek zawiera przeszkody uniemożliwiającego rozpoznanie, powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Inne zgłoszenia związane z wnioskiem o rejestrację

Przedsiębiorca do wniosku o wpis do rejestru powinien złożyć uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta. W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o wpis, składa także wniosek o nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP, sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, zaś zgłoszenie identyfikacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego w terminie trzech dni od dnia dokonania wpisu.

Akta rejestrowe

Należy podkreślić, że rejestr przedsiębiorców jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych. Informacje dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach rejestru. Dla każdego przedsiębiorcy prowadzone są odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Dane te korzystają z domniemania prawidłowości z wyjątkiem tych przedstawionych w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców.

Niedopełnienie obowiązków rejestrowych

W razie stwierdzenie przez sąd rejestrowy, że przedsiębiorca po mimo upływu terminu do złożenia wniosku o rejestrację nie złożył go wzywa w terminie 7 dniowym do dopełniania obowiązku pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sąd może ponawiać grzywnę w wypadku notorycznego uchylania się przedsiębiorcy od obowiązku na nim ciążącym. W przypadku gdy kara grzywny nie spowoduje złożenia wniosku o wpis, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd wykreśla wpis z urzędu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może on dokonać wpisu z urzędu, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. Ponad to podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Wysokość opłaty za wpis

Opłaty związane z postępowaniem rejestrowym reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wynosi ona 750zł dla spółek osobowych i 1 000 zł dla pozostałych podmiotów. Należy je wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje wydział gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek o rejestrację.

Polecane

Najnowsze