Sprzeciw od nakazu zapłaty w cywilnym postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w cywilnym postępowaniu upominawczym

Sąd właściwy do złożenia sprzeciwu:

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sądem właściwym dla wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez referendarza sądowego jest natomiast sąd, do którego został wniesiony pozew. W sytuacji, gdy sprzeciw został skierowany omyłkowo do niewłaściwego sądu, sąd ten przekaże go z urzędu do sądu właściwego. Należy jednak podkreślić, iż datą wniesienia do sądu właściwego będzie w tym wypadku dopiero data jego nadania w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy.

Termin:

Sprzeciw może zostać złożony w terminie dwutygodniowym, który należy liczyć od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem. Wskazany termin ma charakter ustawowy, co oznacza, iż nie podlega przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. Warto w tym miejscu podkreślić, iż sprzeciw wniesiony po upływie terminu, jako niedopuszczalny, podlega odrzuceniu przez sąd, który wydał nakaz zapłaty.

Opłata od sprzeciwu:

Opłaty od sprzeciwu nie przewiduje żaden przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Powyższe prowadzi do wniosku zgodnie, z którym sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej. 

Warunki formalne:

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, w związku z czym zgodnie z art. 126 kpc. powinien m.in. zawierać:

a) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

b) imię i nazwisko lub nazwę stron,

c) podpis,

d) wymienienie załączników.

Do dodatkowych obligatoryjnych elementów sprzeciwu należy wskazanie zakresu zaskarżenia. Nakaz zapłaty może być bowiem zaskarżony:

a) w całości,

b) w części.

Dodatkowo, w sytuacji gdy pozew został wniesiony na urzędowym formularzu sprzeciw obligatoryjnie musi zostać wniesiony także na urzędowym formularzu.

Treść sprzeciwu:

W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany powinien:

a) przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,

b) powołać okoliczności faktyczne oraz dowody.

Spóźnione twierdzenia i dowody:

Zgodnie z treścią art. 503 kpc. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że:

a) strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy,

b) uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy,

c) występują inne wyjątkowe okoliczności.

Warunki prawidłowego wniesienia sprzeciwu:

Z prawidłowym wniesieniem sprzeciwu mamy do czynienia, gdy ten:

a) jest dopuszczalny (np. w przypadku wniesienia przez osobę uprawnioną) oraz,

b) został wniesiony w terminie.

Skutki prawidłowego wniesienia sprzeciwu:

Skutkiem prawidłowego wniesienia sprzeciwu jest:

a) utrata mocy nakazu zapłaty,

b) wyznaczenie przez przewodniczącego rozprawy,

c) uznanie, iż nakaz zapłaty w ogóle nie był wydany (sąd nie powinien badać słuszności wydania nakazu, ani zasadności zawartego w nim rozstrzygnięcia).

Skutki nieprawidłowego wniesienia sprzeciwu:

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu nie wniesiono skutecznie sprzeciwu (w całości lub w części) ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, że prawomocny nakaz zapłaty jest:

a) objęty powagą rzeczy osądzonej,

b) tytułem egzekucyjnym.

Polecane

Najnowsze