Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: koncesja

Artykuły

 • Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej  02/04/2015

  Kontrola koncesjonowanej działalności gospodarczej 

  Przedmiotem udzielenia koncesji  jest z reguły  rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,  do której został upoważniony  przedsiębiorca. Zakres kontroli  obejmuje ocenę  czy przedsiębiorca  nie dokonał bezpodstawnego  roszczenia bądź zawężenia uprawnień  co do przedmiotu  i zakresu swojej  działalności. więcej >>

 • Koncesja a zezwolenie  03/11/2014

  Koncesja a zezwolenie 

  W systemach powszechnej reglamentacji jest odwrotnie. W pierwszej kolejności jest założenie o swobodzie działalności gospodarczej. Następnie musi istnieć zastrzeżenie o wyłączeniu danej działalności spod swobody działalności gospodarczej. W ostatniej kolejności przyznanie prawa do działań gospodarczych w danym obszarze koncesjonowanym. więcej >>

 • Koncesja - podstawowe informacje 03/12/2012

  Koncesja - podstawowe informacje

  Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności gospodarczej jest w naszym Państwie możliwe jedynie w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Wymóg uzyskania koncesji aby móc legalnie podjąć oraz prowadzić działalność gospodarczą w niektórych , ustawowo wskazanych, zakresach jest jednym z przejawów ograniczania wolności działalności gospodarczej przez Państwo. więcej >>

 • Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym? 18/06/2012

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł otrzymać lub przedłużyć koncesje w prawie energetycznym?

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.1807) w art. 46 enumeratywnie wskazuje obszary objęte koncesją. Pkt. 3 przedmiotowego przepisu stanowi, iż działalność polegająca na wytwarzaniu przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji o obrotu paliwami i energią podlega reglamentacji prawnej. Powyższa ustawa reguluje w sposób ogólny problematykę koncesji. Szczegółowe kwestie regulowane są przez konkretne akty prawne. więcej >>

 • Opłaty za udzieloną koncesje w prawie energetycznym 13/01/2012

  Opłaty za udzieloną koncesje w prawie energetycznym

  Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rok Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 t. j. z późn. zm.) (zwana dalej prawo energetyczne) Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające ważną koncesje ma obowiązek uiszczenia opłaty za jej udzielenie. Opłaty te mają charakter periodyczny. Uiszczane są co roku. więcej >>

 • Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej 06/12/2011

  Zezwolenie jako forma reglamentacji działalności gospodarczej

  Zezwolenie obok koncesji jest formą ograniczenia działalności gospodarczej.Przedsiębiorca otrzymując zezwolenie legalnie wykonuje działalność podlegającą reglamentacji. więcej >>

 • Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 13/09/2011

  Przedmiotowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej

  Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Co więcej - podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Jednakże przytoczony wyżej przepis art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, mówiący o obowiązującej w Polsce zasadzie wolności gospodarczej, podlega wielu ograniczeniom. więcej >>

 • Etapy postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane – zarys ogólny. 01/04/2011

  Etapy postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane – zarys ogólny.

  Dyrektywy unijne w zakresie procedury udzielania koncesji na roboty budowlane pozostawiły państwom dowolność jej uregulowania, wskazując jedynie, że w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane postępowanie musi być poprzedzone ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz, że termin na składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania nie może być krótszy niż 52 dni lub 45 dni, jeżeli ogłoszenie przekazywane jest za pomocą odpowiednich środków elektronicznych . więcej >>

 • Składanie wniosków przez podmioty zainteresowane jako jeden z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane 25/03/2011

  Składanie wniosków przez podmioty zainteresowane jako jeden z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

  Jednym z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane jest składanie wniosków przez podmioty zainteresowane o dopuszczenie ich do udziału w negocjacjach. Ustawa koncesyjna nakłada na te podmioty szereg wymogów, które muszą zostać spełnione aby wniosek można było uznać za ważny. więcej >>

 • Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane 22/03/2011

  Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

  Jednym z etapów postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane jest wybór przez koncesjodawcę najkorzystniejszej oferty z pośród ofert złożonych przez oferentów w poprzednim etapie. Przy wyborze koncesjodawca kieruje się jedynie kryteriami oceny ofert ustalonymi w opisie przedmiotu koncesji, a co za tym idzie kryteria nie zawarte w tym opisie nie mogą być podstawą wyboru, a jeśli są, to działania koncesjodawcy traktowane będą jako naruszenie zasad ogólnych procedury udzielania koncesji. więcej >>

 • Warunki ubiegania się o koncesję 21/03/2011

  Warunki ubiegania się o koncesję

  W przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji konieczna będzie znajomość ustaw szczególnych regulujących wykonywanie danej działalności objętej koncesją. Jednak wspólne, uniwersalne zasady zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. więcej >>

 • Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji. 18/03/2011

  Roboty budowlane jako przedmiot umowy koncesji.

  Zakres przedmiotowy określa co może być przedmiotem świadczenia (działania lub zaniechania) zawartego w umowie koncesji. Już sama nazwa ustawy wskazuje, iż przedmiotem koncesji będą zarówno roboty budowlane jak i usługi. więcej >>

 • Uprawnienia organu koncesyjnego przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany 14/02/2011

  Uprawnienia organu koncesyjnego przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany

  Artykuł 50 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje organowi koncesyjnemu dwa uprawnienia, z których może skorzystać na etapie postępowania koncesyjnego zanim podejmie decyzję o udzieleniu (lub zmianie) koncesji. Pierwsze z nich ma umożliwić dokonanie weryfikacji formalnej, drugie ma na celu kontrolę prawdziwości faktów podanych we wniosku koncesyjnym przez przedsiębiorcę. więcej >>

 • Pojęcie umowy koncesji na roboty budowlane i jej istota. 30/11/2010

  Pojęcie umowy koncesji na roboty budowlane i jej istota.

  Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009r. nr 19, poz. 101) zwana dalej ustawą koncesyjną stanowi, iż koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: koncesji na roboty budowlane wyłączne prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością. Ust. 3 tej samej ustawy wskazuje dodatkowo, iż owa płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza, koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. więcej >>

 • Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia 08/10/2010

  Działalność gospodarcza oraz formy jej prowadzenia

  Działalność gospodarcza jako aktywność ekonomiczna podmiotów definiowana jest w prawie na różnorakie sposoby, zależne od tego, której gałęzi gospodarki takowa aktywność ma dotyczyć. Jednakże z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poza tymi, można by rzec szczegółowymi definicjami w prawie gospodarczym pojawiła się uniwersalna definicja przedmiotowa działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 2 u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Regulacja ta w swojej budowie zawiera szereg elementów konstytuujących daną aktywność jako działalność gospodarczą. więcej >>