Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: pozwolenie na budowę

Artykuły

 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego. 23/10/2012

  Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 40 Prawa budowlanego.

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 )  - organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 ( tj. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę ), jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki w niej zawarte oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ( tj; oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane ). więcej >>

 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 54 Prawa budowlanego. 22/10/2012

  Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 54 Prawa budowlanego.

  Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji. więcej >>

 • Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie art. 37 Prawa budowlanego. 28/09/2012

  Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę wydana na podstawie art. 37 Prawa budowlanego.

  Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. więcej >>

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy -część 2 14/12/2011

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy -część 2

  Jeżeli brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, możemy wnosić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać, że nie tylko łączne spełnienie kryteriów z artykułu 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest konieczne dla wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przyjrzyjmy się procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy. więcej >>

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy -część 1 12/12/2011

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy -część 1

  Jeżeli brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, możemy wnosić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać, że nie tylko łączne spełnienie kryteriów z artykułu 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest konieczne dla wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przyjrzyjmy się procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy. więcej >>

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2 08/09/2011

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 2

  W pierwszej części artykułu Autor opisał zawartość wniosku o pozwolenie na budowę oraz kto i gdzie może taki wniosek wnieść. W drugiej części artykułu wskazane będzie jak wygląda procedura uzyskania decyzji umożliwiającej wybudowanie obiektu oraz co robi właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydanie właściwej decyzji. więcej >>

 • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 31/08/2011

  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Ustawodawca przepisem art. 33 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) nakłada na inwestora obowiązek załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozwiązanie to prowadzi przede wszystkim do zapobiegania sytuacjom, w których osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości próbuje na niej wybudować obiekt budowlany. więcej >>

 • Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę 30/08/2011

  Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę

  Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) jest projekt budowlany, czyli jeden z dokumentów inwestora, który daje podstawę do wydania decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na budowę. więcej >>

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 1 24/08/2011

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w ogólności cz. 1

  Ciągły rozwój gospodarczy powoduje, że poziom inwestycji w obiekty budowlane nieustannie wzrasta. Przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne najpierw skupują nieruchomości gruntowe, by potem wybudować dom, czy siedzibę swojego przedsiębiorstwa. Jednakże, aby do tego doszło, muszą oni uzyskać pozwolenie na budowę. Należy zatem wnieść wniosek do odpowiedniego organu administracyjnego i cierpliwie czekać na wydanie decyzji. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, że poniższe opracowanie nie dotyczy tematyki zgłoszenia budowy. Artykuł, w jego pierwszej odsłonie odpowie na pytanie co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, kto może go zgłosić oraz gdzie się go wnosi. więcej >>

 • Budowle niewymagające pozwolenia na budowę i wymagające zezwolenia 16/08/2011

  Budowle niewymagające pozwolenia na budowę i wymagające zezwolenia

  Zgodnie z przepisem art. 28 ust 1 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z dnia 2010 r. Nr 243, poz. 1623) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Są jednak takie budowy, dla których pozwolenie byłoby zbędne, czemu dał wyraz ustawodawca wprowadzając wymagalność jedynie zgłoszenia odpowiedniemu organowi rozpoczęcia budowy takich obiektów. Z tym, że są oczywiście też takie obiekty budowlane, które z uwagi na swoje niewielkie gabaryty, czy też użyteczność publiczną owego zgłoszenia, a tym bardziej pozwolenia nie wymagają. więcej >>

 • Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę 24/10/2010

  Kiedy trzeba uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę

  W toku wykonywania robót budowlanych może zajść potrzeba odstąpienia od treści pozwolenia na budowę. Wówczas w określonych wypadkach na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Przepisy ustawy – Prawo budowlane (Pr. bud.) określają kryteria uzyskania takiej decyzji oraz skutki prawne samowolnego odstąpienia przez inwestora od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. więcej >>