Jesteś w: Strona główna > tagi

Tag: upadłość

Artykuły

 • Upadłość przedsiębiorcy 07/07/2015

  Upadłość przedsiębiorcy

  Upadłość oznacza zakończenie działalności gospodarczej w szczególności wtedy gdy majątek zadłużonego przedsiębiorstwa nie wystarcza w zupełności na pokrycie zobowiązań. Dotyczy również ustawowego obowiązku gdy przedsiębiorca trwale utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań. Przyczynia się to do eliminacji z gospodarki przedsiębiorstw które nie rokują na rynku gospodarczym a ich dalsze funkcjonowanie może prowadzić do alokacji środków produkcji. więcej >>

 • Syndyk w postepowaniu upadłościowym  18/05/2015

  Syndyk w postepowaniu upadłościowym 

  Syndyk w postępowaniu upadłościowym wyznaczony zostaje przez Sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji, która została postawiona w stan upadłości. Procedura postępowania ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli, wówczas dłużnik jest zobowiązany wskazać  i wydać swój majątek syndykowi. więcej >>

 • Nadzorca sądowy 11/05/2015

  Nadzorca sądowy

  Nadzorcę sądowego ustanawiamy gdy upadłemu pozostawione zostaje prawo do zarządzania majątkiem czyli zarządu własnego. Uprawnienia dotyczą samodzielnego dokonywania przez upadłego wszelkich czynności zwykłego zarządu. W przypadku ogłoszenia upadłości otrzymujemy z Sądu informacje o wyznaczaniu nadzorcy sądowego. więcej >>

 • Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej 25/10/2012

  Potrącenia wzajemnych wierzytelności przy upadłości w opcji układowej i likwidacyjnej

  Generalną zasadą, wynikającą z funkcji postępowania upadłościowego, jest ograniczenie uprawnienia do potrącania wzajemnych wierzytelności między upadłym a jego wierzycielem, w porównaniu o regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. więcej >>

 • Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży 14/06/2012

  Likwidacja masy upadłości w drodze sprzedaży

  Upadłość likwidacyjna jest jednym ze sposobów przeprowadzenia właściwego postępowania egzekucyjnego obok upadłości układowej. Likwidacja masy upadłości najczęściej przybiera formę sprzedaży. Zanim jednak do likwidacji dojdzie syndyk obowiązany jest do wykonania szeregu czynności o charakterze przygotowawczym. więcej >>

 • Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli 24/08/2011

  Czynności w postępowaniu upadłościowym wymagające zgody rady wierzycieli

  Rada wierzycieli jest jednym z dwóch organów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Organ ten może zostać powołany zarówno w przypadku, gdy mamy do czynienia z upadłością obejmującą likwidację majątku dłużnika, jak również w przypadku upadłości z możliwością układu. Rada wierzycieli jest organem, który ma szereg kompetencji zwanymi zbiorczo „doradczo-kontrolnymi”. więcej >>

 • Upadłość obejmująca likwidację majątku spółki jawnej 23/08/2011

  Upadłość obejmująca likwidację majątku spółki jawnej

  Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że w pewnym momencie jego działalność stanie się nieopłacalna, pojawią się straty oraz grono wierzycieli, którzy będą chcieli odzyskać swoje świadczenia. W konsekwencji, aby usprawnić cały proces związany z niewypłacalnością podmiotu obrotu gospodarczego wprowadzono instytucję, tzw. upadłości. Również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym spółka jawna, mogą skorzystać z prawa ogłoszenia upadłości. więcej >>

 • Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego 28/06/2011

  Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1361 ze zm.; dalej: u.p.u.n.) podobnie jak obowiązujące poprzednio przepisy prawa upadłościowego z 1934 roku wprowadza dwie niezależne od siebie przesłanki ogłoszenia upadłości: niewypłacalność dłużnika oraz nadmierne zadłużenie. Do ogłoszenia upadłości wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek, ale nie jest wykluczone spełnienie obu jednocześnie. więcej >>

 • Domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie [art. 299 § 2 k.s.h.] 22/02/2011

  Domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie [art. 299 § 2 k.s.h.]

  W myśl art. 299 § 2 in media k.s.h. członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa w § 1 (jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania), jeżeli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy. Przesłanka ta stanowi zarzut indywidualny, czyli wyłączający odpowiedzialność członka zarządu powołującego się na brak (swojej) winy. więcej >>

 • Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h. 18/02/2011

  Przesłanki uwolnienia się przez członka zarządu od odpowiedzialności na podstawie art. 299 k.s.h.

  Można by stwierdzić, że odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h., nie ma charakteru bezwzględnego. Przemawia za tym istnienia okoliczności uwalniających w danym przypadku członka zarządu od odpowiedzialności z tego przepisu, których swoisty katalog znajduje się w art. 299 § 2 k.s.h. więcej >>

 • Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym 18/02/2011

  Koszty sądowe w postępowaniu upadłościowym

  Prawo upadłościowe i naprawcze ma na celu przede wszystkim ochronę obrotu gospodarczego, ma zapewnić, w jak największym stopniu zaspokojenie roszczeń wierzyciela, które będą dochodzone w postępowaniu upadłościowym. Przebieg postępowania upadłościowego, powinien kłaść nacisk na zachowanie, jeśli jest to możliwe, przedsiębiorstwa dłużnika oraz miejsc pracy w owym przedsiębiorstwie. Prawo to również ma na celu oddłużanie w ramach postępowania upadłościowego zobowiązań dłużnika, gdy przyczyna tej niewypłacalności nie leży po stronie dłużnika. Jednym słowem można rzec, że prawo upadłościowe i naprawcze reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników1. Jak wszystkie postępowania toczące się przed polskimi sądami, również postępowanie upadłościowe obwarowane jest kosztami sądowymi. Przepisów szczegółowych dostarcza Ustawa Prawo Upadłościowe i Naprawcze z 23 lutego 2003 (Dz. U. 2003. Nr 60, poz. 535) oraz Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 (Dz. U. 2005. Nr 167). więcej >>

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej 07/12/2010

  Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej

  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej związane jest nie tylko uprawnieniami, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność tę można odnieść do odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne osoby prawnej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także do odpowiedzialności osobistej o charakterze karnym. więcej >>

 • Upadły i jego sytuacja prawna 24/11/2010

  Upadły i jego sytuacja prawna

  Sytuacja prawna jest to zespół okoliczności prawnych, w których znajduje się dany podmiot. W uproszczony sposób można to przedstawić jako zespół wszystkich praw i obowiązków jakie przysługują i obciążają dany podmiot więcej >>

 • Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań) 29/10/2010

  Upadłość dewelopera a sytuacja prawna jego klientów (przyszłych właścicieli mieszkań)

  Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, a w tym sytuacja na rynku nieruchomości, prowadzi do poważnych kłopotów wielu deweloperów, kończąc się często bankructwem. Niestety upadłość nie jest problemem tylko samych deweloperów, ale dotyka również ich klientów. więcej >>