Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy fakultatywne.

Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – elementy fakultatywne.

Zakres fakultatywny treści planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje te zagadnienia, które mogą być w ujęte w planie, jednakże ich umieszczenie uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb. Przyjmuje się także, że elementy te powinny być wcześniej określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W doktrynie podnosi się jednak, że elementy z art. 15 ust. 3 nie mają do końca charakteru dowolności i fakultatywności, gdyż zasada zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium wskazuje na konieczność umieszczenia w planie określonych rozwiązań zawartych w studium. Dlatego też jeżeli np. studium określa granice obszarów wymagających scaleń lub podziału nieruchomości, to muszą się one znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nie wdając się jednak w dyskusje na temat fakultatywności owych elementów należy wskazać iż w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego określa się w zależności od potrzeb:

1)    granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3)    granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4)    granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

5)    granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;

6) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7)    granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;

8)    granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – np. baseny, centra sportowe;

9)    granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

10) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;

11) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

12) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – obiektem małej architektury mogą być pomniki, ławki itp. a także billboardy reklamowe;

13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Polecane

Najnowsze