Umowa spółki

Umowa spółki

Umowa założycielska spółki handlowej

Wspólnicy bądź akcjonariusze w ramach osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego zawierają między sobą umowę założycielską spółki, która ma prowadzić do powołania założycielskiej struktury organizacyjnej (spółki). Spółka nie jest stroną umowy założycielskiej. Z chwilą utworzenia spółka staje się stroną powołanego umową stosunku prawnego spółki handlowej. Stosunek ten charakteryzuje się: określoną strukturą organizacyjną, wyodrębnionym majątkiem oraz określonym sposobem zarządu tym majątkiem.

Umowa spółki jawnej

Stronami umowy spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawnej oraz tzw. ułomne osoby prawne. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie ad solemnitatem. Jeśli poprzez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się wnieść wkład, dla którego wymagana jest forma szczególna to umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie szczególnej.

Umowa spółki partnerskiej

Niezbędne składniki umowy spółki partnerskiej wskazuje w swojej treści art. 91 k.s.h. Są to w szczególności oznaczenie wolnych zawodów wskazanych w art. 88 k.s.h. wykonywanych przez wspólników oraz przedmiot działalności spółki związany z wykonywaniem wolnego zawodu. Ponadto umowa spółki powinna zawierać inne elementy, należy w niej wskazać wkłady wznoszone przez wspólników, firmę i siedzibę, wspólników mających prawo do reprezentowania spółki oraz tych którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność. Poza wskazaną wyżej niezbędną treścią umowy spółki partnerskiej wspólnicy mogą w niej umieszczać inne postanowienia jak np. sposób podziału zysku.

Umowa spółki komandytowej

Inaczej niż kodeks handlowy kodeks spółek handlowych w art. 105 określa konieczną treść umowy spółki komandytowej. Powinna ona zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, oznaczenie wnoszonych wkładów oraz ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec właścicieli. Zgodnie z art. 353(1) do umowy spółki komandytowej wspólnicy mogą wprowadzić dalsze postanowienia. Wszystkie postanowienia objęte umową jak i ona sama powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Sankcją niedochowania formy jest jej nieważność.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podobnie jak przy regulacjach dot. spółki jawnej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą otworzyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą tworzyć także spółki osobowe np. spółki akcyjne, komandytowe, jawne. Natomiast statusu wspólnika nie może uzyskać spółka cywilna, status ten uzyskują jej partnerzy. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Spółka powstaje w chwili zawarcia umowy. Kluczową część umowy stanowią zgodne oświadczenia woli wspólników o przystąpienie do spółki.

Umowa spółki akcyjnej

Zgodnie z cytowanym na wstępie art. 3 k.s.h. przez umowę założycielską spółki akcyjnej akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny sposób. Do zawarcia umowy spółki akcyjnej niezbędne jest: złożenie zgodnych oświadczeń woli przez założycieli oraz podpisanie przez nich statutu spółki. Formą właściwą dla umowy jest akt notarialny w jednym lub kilku egzemplarzach.

Polecane

Najnowsze