Utrata uprawnień zawodowych wspólnika w spółce partnerskiej ze wskazaniem na zawód adwokata

Utrata uprawnień zawodowych wspólnika w spółce partnerskiej ze wskazaniem na zawód adwokata

Uwagi wstępne

Kwestie z przepisu art. 100 KSH zostały uregulowane sposób bardzo ogólny. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że każdy wolny zawód jest przedmiotem odrębnej ustawy, gdzie szczegółowo zamieszczono okoliczności związane z utratą uprawnień do wykonywania zawodu.

Istota

W świetle przepisu art. 100 KSH partner, który utracił uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu ma obowiązek wystąpić ze spółki najpóźniej na koniec roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Taka regulacja może być nieco uciążliwa, w szczególności dla tych partnerów, którzy swoje uprawnienia utracili tuż przed zakończeniem roku obrotowego. Ma to jednak na celu wyeliminowanie sytuacji, w której osoba bez uprawnień, może prowadzić sprawy i reprezentować spółkę. Należy jednocześnie zauważyć, iż utrata uprawnień zawodowych będzie miała znaczenie jedynie w przypadku, gdy spółka partnerska liczy sobie minimum trzech wspólników/partnerów. W przypadku, gdy uprawnienia stracą wszyscy partnerzy, daje to podstawę do rozwiązania spółki na podstawie przepisu art. 98 § 1 pkt 4. Natomiast, gdy zostanie tylko jeden partner, który może wykonywać swój wolny zawód, wówczas zastosowanie ma art. 98 § 2 KSH, który mówi, że w spółce, w której uprawnienia do wykonywania zawodu pozostały tylko jednemu partnerowi może funkcjonować przez rok, po tym terminie ulegnie rozwiązaniu.

Wystąpienie ze spółki

Konsekwencją utraty uprawnień zawodowych jest oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 100 § 2 KSH takie oświadczenie należy złożyć na piśmie, przy czym musi być ono skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki w zależności od przyjętego modelu. Choć przepis mówi o oświadczeniu pisemnym (obojętnie jaką przyjmie wtedy formę), należy podnieść, iż takie oświadczenie można złożyć również ustnie na zebraniu wszystkich partnerów. Należy jednak takie oświadczenie umieścić w stosownym protokole. Partner może oznaczyć dzień, z którym nastąpi skutek prawny w postaci wyłączenia go ze spółki. Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało stosownej daty, wówczas należy przyjąć, że wystąpienie nastąpi w momencie, gdy oświadczenie dotrze do wszystkich adresatów.

Brak złożenia oświadczenia

Kodeks spółek handlowych reguluje również sytuację, w której partner bez prawa wykonywania zawodu nie złoży w odpowiednim terminie stosownego oświadczenia. Wówczas, na podstawie przepisu art. 100 § 3 KSH uważa się, że partner wystąpił ze spółki w ostatnim dniu wskazanego terminu. Przyjmuje się, że wystąpienie następuje ex lege.

Zawód adwokata

Kwestię utraty uprawnień w stosunku do adwokatów reguluje art. 72 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 146, poz. 1188 ze zm.). Zgodnie ze wspomnianym przepisem okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy w przypadku:

1) wystąpienia z adwokatury;

2) objęcia stanowiska w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania lub rozpoczęcia wykonywania zawodu notariusza;

3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

4) powołania do wojskowej służby zawodowej;

5) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu;

6) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwokatury.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o adwokaturze okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów w związku z czynem popełnionym przed wpisem na listę. Jednakże czyn ten nie mógł być znany okręgowej radzie w chwili wpisu, a stanowiłby przeszkodę do jego dokonania.

Polecane

Najnowsze