Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo odgrywa ważną rolę w  nie tylko w procesie postępowania jest istotne również w sprawach  indywidualnych  czy też  gospodarczych gdzie mocodawca otrzymując pełnomocnictwo  reprezentuję daną osobę bądź firmę  , stanowi dokument który  jest potwierdzeniem  działań na rzecz osoby która złożyła oświadczenie woli  .Udzielenie pełnomocnictwa z reguły następuje na piśmie  jest  jednostronną czynnością prawną nadającą  określone  upoważnienie , może zostać złożone ustnie  do protokołu sprawy  bądź w chwili obecnej  również w formie dokumentu elektronicznego .

Istotną pełnomocnictwa jest  zakres  jego umocowania  , możemy tutaj wyszczególnić :

– pełnomocnictwo ogólne  

– do określonego rodzaju spraw

– do poszczególnych czynności

Ważne jest również pełnomocnictwo procesowe  które dotyczyć może wszystkich  łączących się ze sprawa czynności procesowych   , a także czynności dotyczących  zabezpieczenia i egzekucji  ,  może zostać również udzielone adwokatowi , Radcy Prawnemu w drodze   określonego postępowania bądź może dotyczyć  nawet   odbioru  wszelkich pism dokumentów .

W myśl art. 33 § 2a KPA  czytamy że pełnomocnictwo może zostać wniesione droga elektroniczną pod warunkiem  zastrzeżenia przepisów ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych (…),  gdzie oznacza że pełnomocnictwo elektroniczne będzie ważne pod warunkiem identyfikacji przez osobę która je udzieliła .Sposoby te przewiduje w/w ustawa wskazując min. bezpieczny elektroniczny podpis, profil zaufany w Epuap , oraz inne technologie udostępniania danych  przez organy administracji publicznej  .Treść pełnomocnictwa  może określać wskazanie konkretnych czynności   jakie może  dokonywać pełnomocnik. Zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego   pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych .W zakresie spraw gospodarczych pełnomocnik pełni funkcję zastępcy  przedsiębiorcy  w różnych sprawach które mogą dotyczyć występowania przed organem administracji publicznej. Zgodnie z art. 32 KPA  strona w postępowaniu może udzielić pełnomocnictwa  , wyjątkiem jest charakter czynności  w których  stawiennictwo strony jest obowiązkowe. Takie czynności  uregulowane zostały wyroku  z 8 grudnia 2008 r. III SA /WA 2027/2008 WSA w Warszawie  określając  że stawiennictwo osobiste strony  stanowi czynności  w których jego nieobecność   mogła by  spowodować  oddalenie postępowania  bądź jego wydłużenie w takim celu  obecność strony może dotyczyć głownie  przesłuchania lub stwierdzenia  jej tożsamości .Ustanowienie pełnomocnika stanowi  działanie strony  za jego pośrednictwem w danej sprawie dotyczyć może wszelkich skutków prawnych  związanych nie tylko z samym postępowaniem  przed organem administracji publicznej ale także dotyczy pism i dokumentów oraz doręczeń pism.( art. 33 §3KPA).Istnieje również  brak konieczności posiadania pełnomocnictwa ale tylko w sprawach   mniszej wagi   , organ administracji publicznej  może wówczas nie żądać pełnomocnictwa . Nastąpić to może  gdy pełnomocnikiem  jest chociażby  członek rodziny .Przepisy KPA nie wskazują aby pełnomocnik  musiał posiadać  szczególne umiejętności   czy też  musiałby się zajmować zawodowo obroną strony  w postępowaniu .

W przypadku spraw gospodarczych bardzo często pełnomocnikami mogą być  :

 -adwokaci

-radcy prawni       

– wyjątkowo w sprawach gównie dotyczących  własności przemysłowej  może być rzecznik patentowy

Profesjonalny pełnomocnik  sam prowadzi sprawę danego przedsiębiorcy  , korzysta z uprawnienia  do samodzielnego  sporządzania odpisu pełnomocnictwa jak również do  prowadzenia korespondencji  w imieniu przedsiębiorcy  z organem administracji publicznej .

W momencie wprowadzania procesu cyfryzacji  pełnomocnictwo elektroniczne jest  skuteczne po  wejściu w życie  nowelizacji  ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( art. 10ust. 1 ) , natomiast w pozostałych przypadkach stosuje się przepisy   które obowiązują dotychczasowo. Ważnym elementem za udzielenie pełnomocnictwa jest pobierana opłata w wysokości 17 zł  która zawsze należy  wpłacić na rachunek bankowy urzędu miasta ( gminy) właściwego ze względu na siedzibę  przedsiębiorstwa lub miejsce zamieszkania strony . Bardzo często zdarza się że  opłaty  wpływają  na rachunek bankowy bezpośrednio do Sądów  co prowadzi  do wydłużenia procesu postępowania z uwagi na błędne wpłacenie kwoty za pełnomocnictwo.

Istotą w postępowaniu w sprawach gospodarczych jest fakt udzielenia pełnomocnictwa na podstawie  prokury udzielanej dla osoby fizycznej  posiadającej pełną  zdolność  do czynności prawnych  którego udzielić  może każdy przedsiębiorca  podlegający   wpisowi  do rejestru przedsiębiorców  (KRS) . Prokura natomiast stanowi   upoważnienie do dokonania czynności  w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym   związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa . Wyjątkiem jest fakt że prokury  nie można przenieść na inna osobę , prokurent natomiast może udzielić innej osobie pełnomocnictwa szczególnego ale tylko do poszczególnych spraw.

Polecane

Najnowsze