Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

Wybór przez koncesjodawcę oferty najkorzystniejszej w toku postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane

Słownik języków obcych definiuje „kryterium” jako miernik służący za podstawę ocen; cechę ze względu na którą dokonujemy podziału . Najkorzystniejszą ofertą jest zatem oferta, która według koncesjodawcy najlepiej spełnia określone przez niego kryteria. Kryteriami, na podstawie których koncesjodawca wybiera ofertę, mogą być w szczególności: czas trwania koncesji, wysokość współfinansowania przedmiotu koncesji ze środków oferenta, koszty użytkowania przedmiotu koncesji, wysokość opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji, jakość wykonania, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, rentowność, termin wykonania przedmiotu koncesji . Ustawodawca pozostawił koncesjodawcy dowolność w zakresie ustalenia, które kryteria umieści w opisie. Otwarty katalog kryteriów oceny ofert daje koncesjodawcy możliwość stworzenia i umieszczenia w opisie innych kryteriów, nie wskazanych w komentowanym przepisie ustawy. Dodatkowo kryteria oceny ofert w odniesieniu do robót budowlanych mogą dotyczyć właściwości zainteresowanego podmiotu, a więc wiedzy, umiejętności czy też doświadczenia.

Kryteria oceny ofert stosowane przy udzielaniu koncesji na roboty budowlane różnią się od kryteriów oceny w prawie zamówień publicznych. Ustawa – prawo zamówień publicznych, stanowi, iż kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia . W odróżnieniu zatem od procedury koncesyjnej, w prawie zamówień publicznych podstawowym kryterium jest cena. Przy wyborze koncesjonariusza, który wykonywać będzie koncesje na roboty budowlane ważniejszymi kryteriami są kryteria podmiotowe, gdyż udzielenie koncesji nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, ale umową zawieraną na długi okres czasu, która związana jest z wybudowaniem obiektu i jego późniejszą eksploatacją. Posiadanie przez potencjalnych koncesjobiorców określonych cech, daje gwarancje na osiągnięcie wspólnego celu jakim jest powodzenie publiczno – prywatnego przedsięwzięcia.

Koncesjodawca może prowadzić postępowanie także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta . O wyborze najkorzystniejszej oferty koncesjodawca powiadamia niezwłocznie i równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie oraz informacje o powodach niedopuszczenia ofert do oceny i porównań . Informacja taka powinna zawierać podstawę prawną, a więc powołanie przez koncesjodawcę przepisów prawa materialnego, którymi, w przypadku procedury udzielania koncesji na roboty budowlane, będzie katalog warunków uznania oferty za niespełniającą wymagań zawartych w opisie przedmiotu koncesji, skutkujących niedopuszczenie oferty do oceny lub porównania .

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest obowiązany w terminie wskazanym przez koncesjodawcę złożyć wskazane w opisie warunków koncesji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu . Chodzi tu o potwierdzenie przez przyszłego koncesjobiorcę, iż posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Składanie na żądanie koncesjodawcy odpowiednich dokumentów odbywa się dopiero bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie już na etapie składania wniosków o dopuszczenie do postępowania. Ma to na celu odformalizowanie i odbiurokratyzowanie procedury udzielania koncesji na roboty budowlane . Wśród dokumentów, które zobowiązany jest złożyć oferent na potwierdzenie swojej kondycji finansowej i ekonomicznej można przykładowo wymienić: sprawozdania finansowe, informacje bankowe  a także polisę ubezpieczeniową, która jest gwarantem wypłaty odszkodowania w razie nienależytego wykonania umowy koncesji.  Co do zasady zatem po stronie przyszłego koncesjobiorcy istnieje obowiązek złożenia wszystkich dokumentów. Przepisy ustawy koncesyjnej wprowadzają jednak wyjątek stanowiąc, iż jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez koncesjodawcę, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który koncesjodawca uzna za odpowiedni . Ustawodawca wprowadza zatem uznanie, a więc swobodną ocenę przyczyn niemożność złożenia odpowiedniego dokumentu, na rzecz koncesjodawcy. Dodatkowo oferent, w zakresie spełniania warunków dotyczących warunku udziału oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań.

Podsumowując zatem należy stwierdzić, iż kryteria oceny ofert są formułowane przez koncesjodawcę, który ma ich podstawie wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Polecane

Najnowsze