Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę

W pierwszej kolejności na szczególne podkreślenie zasługują przepisy kodeksu pracy na podstawie, których:

a) wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 kp.),

b) pracownik jest obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie (art. 100 kp.).

W świetle art. 82§1 kp. należy zaznaczyć, iż wynagrodzenie nie przysługuje za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług. Z opisaną sytuacją mamy do czynienia, gdy:

a) pracodawca w ogóle nie może wykorzystać produktów lub usług, lub

b) produkty lub usługi nie odpowiadają przyjętym normom jakościowym. W tym miejscu należy przywołać art. 357 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym w sytuacji gdy dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub czynności prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości.

Warunkiem umożliwiającym pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwe wykonanie produktu lub usługi jest jego wina tj. wina umyślna lub nieumyślna (w tym także przypadki niedbalstwa). Ponadto, pomiędzy wykonaniem wadliwego produktu (usługi), a zawinionym zachowaniem się pracownika musi zostać wykazany związek przyczynowy (co oznacza, że zaistniałe wady produktów lub usług muszą stanowić normalne następstwo zawinionego zachowania pracownika).

Dodatkowo, art. 82§2 kp. przewiduje, że w sytuacji, w której wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi (tj. gdy pracodawca nie może wykorzystać produktu lub usługi zgodnie z pierwotnym założeniem) wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, iż kodeks pracy nie narzuca na pracownika obowiązku usunięcia powstałych wad. W sytuacji, gdy pracownik usunął wadliwość produktu lub usługi, to przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi. Należy jednak zaznaczyć, iż za czas pracy przy usuwaniu wady pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Praca tego rodzaju nie może także zostać zakwalifikowana jako praca w godzinach nadliczbowych. 

Polecane

Najnowsze