Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

Dopuszczalność skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

Akty nieobjęte drogą postępowania administracyjnego

Definicję aktów nieobjętych drogą postępowania administracyjnego najlepiej jest stworzyć w sposób negatywny, to jest poprzez uznanie za takowe, aktów innych niż decyzje i postanowienia (także bezczynność). Ustawodawca statuując dopuszczalność ich zaskarżenia dzieli je na dwie podgrupy: na akty określone w art. 3 § 2 pkt 4 i 4 a p.p.s.a.; oraz na inne akty.

Przesłanka dopuszczalności zaskarżenia aktów określonych w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a.

Zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a. jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa. Do aktów lub czynności o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a. zalicza się, według brzmienia tego przepisu inne niż decyzje administracyjne i postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego, egzekucyjnego lub zabezpieczającego akty, które dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (pkt 4) oraz pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (pkt 4a).

Przesłanka dopuszczalności zaskarżenia innych aktów nieobjętych postępowaniem administracyjnym

W myśl art. 52 § 4 p.p.s.a. w przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym mowa w § 3, nie ma zastosowania. W powyższego przepisu wynika, iż tak jak w przypadku aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a., tak też i tu podmiot skarżący ma obowiązek uprzedniego wezwania odpowiedniego organu do usunięcia naruszenia prawa. Jedyny wyjątek wynika tu z braku obowiązywania 14 dniowego terminu o którym mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa a wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nie wiąże przesłanka dopuszczalności skargi na akty niewydane w postępowaniu administracyjnym, którą jest obowiązek wezwania odpowiedniego organu do usunięcia naruszenia prawa.

 

Bibliografia:

1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.

2. Woś T. [red.], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.

Polecane

Najnowsze