Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać?

Odwołanie do decyzji administracyjnej – jak je napisać?

Odwołanie powinno spełniać ogólne wymogi podania określone w art. 63 kpa (Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 168 Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). A zatem powinno:

  • zostać wniesione pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji,
  • zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, czyli nasze imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i jej adres,
  • być podpisane przez wnoszącego – gdy zostało wniesione pisemnie a jeżeli zostało zgłoszone ustnie do protokołu, protokół powinien zostać podpisany przez pracownika który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu,
  • zostać uwierzytelnione przy pomocy podpisu cyfrowym z zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez profil zaufany ePUAP – jeżeli podanie zostało wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

Uprawniony

Uprawnionym do wniesienie odwołania jest strona, a także wyjątkowo podmiot, do którego została skierowana decyzja organu pierwszej instancji, mimo iż w danej sprawie nie miał interesu prawnego lub obowiązku prawnego.

Treść

W treści pisma powinniśmy w zasadzie tylko wyrazić niezadowolenie z decyzji. Nawet jeśli decyzja jest zgodna z naszym żądaniem jest to wystarczająca przesłanka do tego, aby urzędnik potraktował nasze pismo jak odwołanie. Wskazanie jednak w piśmie konkretnych elementów decyzji, które są w naszej opinii jest wskazane. Może stanowić cenną wskazówkę dla urzędnika rozpatrującego naszą sprawę po raz kolejny.

W przypadku postępowania podatkowego treść sporządzonego przez nas odwołania podlega dodatkowym rygorom. Art. 222 o.p. odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Termin

Na napisanie odwołania mamy 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji (ustnej). Decyduje data stempla, warto zatem wysłać odwołanie listem poleconym korzystając z usług operatora publicznego (czyli Poczty Polskiej). Wysyłamy je na adres organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub składamy je biurze podawczym (tzw. pośredni tryb wnoszenia odwołania).

Korzystałem z książki „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” autorstwa Barbary Adamiak i Janusza Borkowskiego.

Polecane

Najnowsze